Publicerad 2019-02-27

Rapport från Miljö- och Samhällsnämnden februari 2019

På miljö- och samhällsnämndens sammanträde idag beslutades det bland annat om samråd för en ny detaljplan i Ängsmon, samråd för en detaljplan som gör det möjligt att bygga nya gårdshus med studentlägenheter och den nya detaljplanen för Hotell Östersund och Restaurang Plaza antogs.

Vintrig vy över Östersund.

Denna information tar upp några av ärendena som nämnden behandlade innan protokollet är justerat. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas bland aktuella kallelser och protokolllänk till annan webbplats när det har justerats, vilket sker inom några dagar

Detaljplan Messmöret 1 med flera till samråd

Beslut: Detaljplan för Messmöret 1 med flera godkänns som underlag för samråd. Detaljplanen bedsöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Ärende: Messmöret 1 och 2, Smöret 1 och Ostformen 5 är fyra obebyggda fastigheter i Ängsmon, Torvalla. De är idag planlagda för bostadsändamål; flerbostadshus och kedje-/radhus, som inte får delas upp i flera fastigheter. Fastigheten Messmöret 2 är planlagd för allmänt ändamål.

På grund av att det inte finns någon förfrågan på den typen av bostäder i området har Östersunds kommun ansökt om att en ny detaljplan ska upprättas för att göra det möjligt för småhustomter inom området. Det innebär att den nya detajplanen även måste göra det möjligt för nya fastigheter och nya lokalgator.

Samhällsbyggnad bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen Östersund 2040. Området ligger inom ett prioriterat förtätningsstråk från Torvalla in mot centrum. En exploatering av området gör att befintlg infrastruktur i stor utsträckning kan användas och fler boende i området skapar även bättre underlag för service, handel och kollektivtrafik.

Detaljplan Törnrosen 12 med flera till samråd

Beslut: Planförslaget för Törnrosen 12 med flera godkänns som underlag för samråd. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Ärende: Fastighetsägarna på Törnrosen 12 och 4, samt på Kastanjen 7, 5 och 3 har ansökt om planbesked för nybyggantion av gårdshus för mindre studentlägenheter. Skillnaden mot dagens detaljplan är att de planerade gårdhusen kommer kunna bli större och innehålla bostad och loft. Det möter Östersunds målsättning om fler bostäder genom förtätning i områden med närhet till skola, service och kommunikationer.

Örtagården 1 med flera och Storsjöskolan till granskning

Beslut: Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning.

Ärende: Mellan den 20 oktober 2017 och 13 november 2017 genomfördes samråd för detaljplanen Örtagården 1 med flera och Storsjöskolan. Efter samrådet har detaljplaneområdet ökat i storlek och är nu 11,6 ha stor. Den innefattar skola, skolgård, ÖP-hallen och konstgräsplanen och är en del av naturområdet norr om Storsjöskolan. Planområdet har även justerats för att göra plats för en hämta/lämnazon. En del av Lillsjövägen samt en del av parkytan norr om Lillsjövägen ingår nu i planen. Planens och skolans utvidgning innebär högre byggnadsvolymer med upp till tre våningar, även sporthallen föreslås få en utökad byggrätt och tillåts bli högre än idag. Parkeringsytan tillhörande ÖP-hallen kommer att samnyttjas av skolan och sporthallen.

Antagande av detaljplan Åkeriet 8 - tillbyggnad av hotel och restaurang

Beslut: Detaljplanen för Åkeriet 8 antas

Ärende: Ägaren till Hotell Östersund och Restaurang Plaza vill bygga ut sina befintliga lokaler. Det är inte möjligt idag eftersom nuvarande detaljplan begränsar byggrätten till nuvarande höjd och yta på byggnaderna. Därför har ägaren ansökt om planläggning. Sökanden vill göra en tillbyggnad på innnergården och förlänga befintlig byggnad på den del av hotellet som ligger längs Kyrkgatan. Planens syfte är att anpassa tillbyggnad och påbyggnad med hänsyn till bland annat kulturhistoriska värden. Det innebär regleringar av utbredning, höjd och placering. Granskningen genomfördes mellan den 20 december och 28 januari 2019.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen