Publicerad 2019-03-06

Skolgårdarna i Östersund granskade

Bra skolgårdar är viktiga för barns hälsa och utveckling. De ska uppmuntra till lek och fysisk aktivitet, och samtidigt skydda mot solen. För att se hur bra skolgårdarna i Östersund är granskade Miljö och hälsa under 2018 skolgårdarna i kommunen.

Två barn klädda i rosa håller varandra i händerna och springer från kameran.

Fotograf: Göran Strand

Samtliga skolor i Östersund kontrollerades, totalt 34 stycken. Hälften av skolorna fick förslag på förbättrade åtgärder, men ingen bedömdes ha så stora brister att det utgjorde en olägenhet enligt miljöbalken.

Fysisk aktivitet och UV-skydd

En bra skolgård ska ha varierande inslag av öppna grönytor, kuperad terräng och inslag av träd och buskage som bjuder in till lek. Studier visar nämligen att barn rör på sig mer i kuperade och gröna miljöer.

Buskar och träd fyller även en annan viktig funktion: de skyddar mot solen. Eftersom barn vistas på skolgården under de tider på dagen då solens strålar är som starkast är det viktigt att skolgården har solskyddande egenskaper.

Skolgårdar kan även utveckla barn förståelse och relation till hur naturen fungerar och vara mötesplats efter skoltid och uppmuntra till en aktiv fritid.

Förbättringsåtgärder

Skolgårdarna granskades för att se vad som kan förbättras. Det som kontrollerades var bland annat skolgårdens storlek, hur stor del som skuggas under soliga dagar och om skolgården uppmanar till fysisk aktivtet. Det gjordes även en bedömning ur tillgänglighetsperspektiv, alltså om skolgården ansågs vara tillgänglig för rörelsehindrade.

Kupering, buskar och träd, och fysisk aktivtet

Det vanligaste förslaget på förbättring var att skapa mer kupering. En tredjedel av skolgårdarna hade mindre kuperad mark än vad som föreslås i vägledningarna. Några saknade kupering helt. Att kupering uppmuntrar till fysisk aktivitet var tydligt på de skolgårdar med bara någon enstaka kulle då slitaget på dem var stort.

En fjärdedel av skolorna ansågs kunna förbättra UV-skyddet. Förslagen på förbättrig är att plantera träd eller buskar så att platser och lekanordningar som barnen använder i större grad skuggas under de soligaste timmarna på dagen.

Fem skolor fick förslag på förbättringar för fysisk aktivitet. De flesta fick förslaget att plantera träd och buskar i större utsträckning. Slitaget på gräsytor runt buskar och träd var stort, vilket visar på att de är ett värdefullt inslag för lek och rörelse.

Gymnasieskolor

Fyra av skolorna som kontrollerades var gymnasieskolor. På alla fanns möjlighet till utevistelse, men storleken och kvaliteten varierade. Två av gymnasiekolorna fick som förslag att anordna fler sittplatser utomhus eftersom det är viktigt att skapa samlingsplatser för umgänge för elever i gymnasieåldern.

Under 2019 kommer förskolornas utomhusmiljöer att granskas av Miljö och hälsa.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen