Publicerad 2019-03-19

Rapport från Kommunstyrelsen

Ja till gång- och cykelbro till Storsjö strand men återremiss av fördjupad översiktsplan för Sandviken. Det var några av besluten då Kommunstyrelsen sammanträdde den 18 mars.

Ja till gång- och cykelbro till Storsjö strand

Detaljplanen för andra etappen av Storsjö strand, var ute på remiss, alltså granskning, under december-januari. Länsstyrelsen framförde då att ett antagande av planen kan komma att prövas.

En viktig del av planförslaget för Storsjö strand är den gång- och cykelbro som förbinder den nya stadsdelen med staden. På grund av finansiering och tidplan för bron, samt att hänsyn måste tas till pågående tågtrafik, är det brådskande att anta delen av planen som rör bron. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter på planförslaget beträffande bron.

Därför har detaljplanen delats upp i två delar. Den mindre delen omfattar bara gång- och cykelbron och förslaget om att anta planen godkändes av Kommunstyrelsen på sammanträdet den 18 mars. Detaljplanen kommer sedan att behandlas i Kommunfullmäktige den 28 mars.

Den andra delen av detaljplanen kommer att bearbetas med hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter och därefter skickas ut för en ny granskning.

Återremiss för fördjupad översiktsplan för Sandviken

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera tjänstemannaförslaget om den fördjupade översiktsplanen för Sandviken.

Enligt visionen ”Staden kring vattnet”, som är hämtad ur översiktsplanen 2040, så ska en ny stadsdel byggas söder om Vallsundsbron för att binda samman Östersund runt Storsjön.

Utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för Sandviken pågick mellan 17 oktober och 17 december 2018. Under utställningen kom det in cirka 100 yttranden, de flesta från privatpersoner. Många av synpunkterna handlar om omfattning, täthet - bebyggelse, anpassning till landskapskaraktären, trafiksituation och val av plats.

Pär Jönsson (M) yrkade på återremiss av förslaget om fördjupad översiktsplan för Sandviken och i votering fick han bifall med röstsiffrorna 9-6. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Studentlivet får ekonomiskt stöd

Östersunds Studenters Idrottssällskap (ÖSIS) har ansökt om bidrag för att kunna förbättra studentidrotten i Östersund. ÖSIS vill att fler ska få möjlighet att idrotta och ägna sig åt friluftsliv under sina studier eftersom det bidrar till att höja kvaliteten på studentlivet och stärker Östersund som studentstad. Kommunstyrelsen beslutade att föreningen får bidrag med 100 000 kronor för 2019 års verksamhet. Pengarna tas ur Kommunstyrelsens anslag för studentstad.

Studentkåren i Östersund har sökt om ekonomiskt bidrag för att kunna fortsätta hyra Studenternas hus och jobba med aktiviteter som introduktion och examen, ideellt engagemang, arbetslivsanknytning och studentinflytande. Kommunstyrelsen godkände förslaget om att Studentkåren ska få 725 000 kronor under 2019. Pengarna tas ur Kommunstyrelsens anslag för studentstad.

Ja till digitaliseringsstrategi

En Digitaliseringsstrategi har tagits fram av IT-enheten för att Östersunds kommun ska få ett gemensamt förhållningssätt för digitalisering. I strategin presenteras hur kommunens digitaliseringsarbete ska utvecklas under perioden 2018–2022. Bland annat ska säkerheten öka vid digital informationshantering och kommunens processer ska anpassas till ett digitalt arbetssätt. Kommunstyrelsen biföll förslaget som nu ska skickas vidare för beslut om antagande i Kommunfullmäktige.

Ekonomiskt stöd till kulturfestival

Föreningen CIA (Create, Imagine, Act) har sökt ekonomiskt stöd för att arrangera Eat Art- festivalen 2019. Kommunledningsförvaltningen bedömer att Eat Art-festivalen har en potential som kan innebära trivsel och mervärde för kommunens och länets invånare, ett skyltfönster för länets lokala matföretagare samt locka nya besökare till staden och länet.

Föreningen hade ansökt om att få 550 000 kronor men Kommunledningsförvaltningen bedömer att den summan är väl tilltagen utifrån festivalens omfattning. Förslaget är istället att föreningen får ett bidrag på 300 000 kronor för att arrangera festivalen i juni 2019. Kommunstyrelsen biföll Kommunledningsförvaltningens förslag. Pengarna tas ur Kommunstyrelsens anslag för stora arrangemang.

Tillväxtprogram 2021-2030

Östersunds kommun har en ny styrmodell och därför har en hållbarhetsberedning haft i uppdrag att se över kommunens olika styrdokument. Nuvarande Tillväxtplan Mer [*] Östersund kommer till exempel att byta form till ett tillväxtprogram som ska gälla i 10 år, för perioden 2021-2030.

Programmet ska visa kommunens långsiktiga inriktning för att främja kommunens tillväxt. Huvudområden för programmet är fler medborgare, fler arbetstillfällen samt goda möjligheter till utbildning och tillgång till bostäder för alla.

Kommunstyrelsen biföll Kommunledningsförvaltningens förslag till projektdirektiv för Tillväxtprogram 2021-2030. Projektet med att ta fram ett tillväxtprogram tilldelas 200 000 kronor år 2019 samt 200 000 kronor 2020.

Sidan uppdaterad 2019-03-19

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen