Publicerad 2019-06-04

Rapport från Kommunstyrelsen 4 juni

Kommunstyrelsen har den 4 juni haft sitt sista sammanträde innan sommaren och här är några av besluten som fattades.

Barnen får en egen mötesplats

Med anledning av att barnkonventionen blir lag nästa år har Rädda barnen lämnat in ett förslag att skapa en Barnens mötesplats i Östersund. Barnens mötesplats som koncept finns på flera håll i Sverige och även internationellt i städer som Bryssel och Nairobi och utgörs ofta av ett träd som planteras i detta syfte.

Förslaget innebär att ett träd planteras på en plats som ska kunna fungera som en mötesplats för barn och symbolisera vikten av att FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter blir till lag. Nästa år fyller även barnkonventionen 30 år.

Kommunstyrelsen fattade beslutet efter ett initiativärende från Stephen Jerand (KD) att inrätta en barnens mötesplats i Östersund i enlighet med Rädda barnens förslag.

Kommunstyrelsen gav även kommundirektören i uppdrag att finna lämplig plats för barnens mötesplats i samarbete med Rädda barnen samt att skapa en arbetsgrupp för att jobba med implementeringen av barnkonventionen när den blir lag 1 januari 2020.

Ja till investering i vindkraftverk i Hocksjön

Jämtkraft projekterar en vindkraftpark i Hocksjön, Sollefteå kommun. Av den totala investeringen på 1,8 miljarder planerar Jämtkraft att gå in med 1,35 miljarder kronor en partner går in med resterande 25%. Kommunstyrelsen ställde sig bakom investeringen och föreslår därmed att kommunfullmäktige gör detsamma. Som ägare till Jämtkraft, genom Rådhus AB, har kommunfullmäktige nu att göra sitt ställningstagande på nästa möte.

Detaljplanen för Läkaren 13 får klartecken

Diös har ansökt om upprätta en detaljplan för att bygga till och bygga på byggnader mitt i centrala Östersund, i kvarteret Läkaren. Läkaren omges av gatorna Biblioteksgatan, Prästgatan, Postgränd och Storgatan. Här finns bland annat H&M, KappAhl, kontor, hälsocentral och bostäder.

I arbetet med detaljplanen har det varit viktigt att ta stor hänsyn till kulturmiljön och stadens anblick och siluett, samt att skydda de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som finns i kvarteret.

Eftersom detaljplanen rör en principiellt viktig del av staden är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet. Kommunstyrelsen fattade beslutet att överlämna detaljplanen till fullmäktige med förslaget att den ska antas.

Lotta Blomberg (V) lämnade ett yrkande om att höjden på tillbyggnaden ska justeras ned till två våningar, det vill säga sänkas med en våning, och reserverade sig mot det fattade beslutet.

Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 för Östersunds kommun


Kommunstyrelsen fattade beslut om rambudget för 2020 och en flerårsplan som sträcker sig fram till år 2022. Beslutet innebär att budgeten överlämnas till kommunfullmäktige med förslaget att fullmäktige godkänner mål och budget.

Budgeten för kommunen strävar efter att uppnå det som kallas “god ekonomisk hushållning”. En del av god ekonomisk hushållning är även att kommunen ska visa ett resultat på minst 2 % av skatteintäkter och stadsbidrag, även när det sker besparingar och effektiviseringar. För 2020 är det budgeterade resultatet 84 miljoner kronor, samtidigt görs besparingar och effektiviseringar om 100 miljoner efter sedvanliga uppräkningar. Kommunen uppnår under flerårsplanen god ekonomisk hushållning vad gäller kravet på resultat.

Fem nämnder kommer att få sin budgetram minskad och alltså få lägre anslag för sin verksamhet från och med 2020. Alla nämnder har besparingskrav, men sedan senaste ramförslaget har besparings- och effektivitetskravet lättats för Barn- och utbildningsnämnden med 32 miljoner.

Under de år som täcks in av flerårsplanen kommer kommunens upplåning att öka med 800 miljoner och landa på 1,065 miljarder.

Kommunstyrelsens beslut blev att bifalla förvaltningens förslag på Mål och budget för 2020 samt flerårsplan.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avstod från att rösta och kommer istället återkomma med sitt förslag till budget under kommunfullmäktige den 20 juni.

Nytt särskilt boende på Bangårdsgatan

Ett helt nytt särskilt boende på Bangårdsgatan, byggt i trä kan nu bli verklighet. Anbudet som kommunstyrelsen har tagit ställning till omfattar 80 lägenheter avsedda för särskilt boende med tillhörande gemensamhetsutrymmen och övriga funktioner i enlighet med upphandlingskraven.

Kommunstyrelsen överlämnar beslutet till fullmäktige med förslaget att kommunen ska teckna hyreskontrakt med den leverantör som vunnit upphandlingen om att få bygga detta boende – Svenska vårdfastigheter. Svenska vårdfastigheter kan nu gå vidare och söka bygglov och sedan uppföra huset som beräknas kunna stå klart 2,5 år efter att alla papper är påskrivna.

Sidan uppdaterad 2019-06-04

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen