Publicerad 2019-07-02

Så här mår vi i Östersunds kommun

Största behoven finns inom psykisk hälsa, levnadsvanor samt trygghet och sociala relationer. Det visar resultatet för folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

Två personer sitter vid en sjö och håller om varandra. Bara ryggarna syns. Somrigt och soligt.

Vart fjärde år deltar Östersunds kommun tillsammans med övriga länet i den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Resultatet visar att medellivslängden i kommunen ökat över tid och att vi ligger något högre jämfört med länet. 66 procent av befolkningen upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd, vilket är lägre än riket.

- Enkäten visar inte direkt några överraskande resultat och behoven som vi ser är kända sedan tidigare. Det görs många bra insatser som behöver fortsätta, men vi måste också hitta nya arbetssätt för att kunna vända den negativa utvecklingen. Det är viktigt att komma ihåg att det är komplexa frågor som påverkas av många faktorer. För att fler ska få en bättre hälsa behövs ett långsiktigt tänk och många aktörer behöver samverka, säger Anna Werme, folkhälsostrateg på Östersunds kommun.

Fler mår psykiskt dåligt

När det gäller psykisk ohälsa syns en negativ utveckling i kommunen inom flera områden.

Bland annat har andelen personer med nedsatt psykiskt välbefinnande ökat från 14 procent 2010 till 17 procent 2018. Andelen människor som upplever stress samt ängslan, oro och ångest har också ökat under samma tidsperiod. Fler kvinnor än män i kommunen säger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande, men en ökning ses även bland män.

Fler kvinnor än män känner sig otrygga utomhus

I Östersunds kommun har andelen personer som upplever tillit till andra människor minskat när man jämför år 2010 med 2018. Andelen personer som har avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla har ökat under samma period. Betydligt fler kvinnor än män känner sig otrygga utomhus. Bland de som har svarat på enkäten är det också en lägre andel, än vid tidigare mätningar, som svarar att de har tillgång till emotionellt och praktiskt stöd.

Färre röker men alkoholkonsumtionen ökar

En positiv trend är att andelen personer som röker dagligen minskar. Ett område som däremot särskilt behöver bevakas är alkoholkonsumtion. Andelen personer som har riskabel alkoholkonsumtion har ökat sedan 2010. Det är fler män än kvinnor som har riskabla alkoholvanor.

Var i kommunen du bor påverkar din hälsa

Resultatet från enkäten visar att det även finns skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor beroende på var i kommunen man bor. När det gäller vissa frågor i enkäten får Odensala, Lit och Frösön mer positiva resultat än Torvalla och Brunflo.

Vad händer nu? Ny folkhälsostrategi antagen

Enkätresultatet kommer att användas som underlag för politiska beslut och prioriteringar samt för planering av aktiviteter. I april antog också Kommunfullmäktige för första gången en kommunövergripande folkhälsostrategi. Strategin har till stor del sin utgångspunkt i resultat från Hälsa på lika villkor och andra undersökningar som till exempel Barn- och elevhälsans Hälsosamtalet i skolan. Dessutom har också kommunens förvaltningar lyft olika behov som de har identifierat.

Det här ska kommunen satsa på

Strategin presenterar tre strategiska utvecklingsområden för folkhälsoarbetet i Östersunds kommun under perioden 2019 – 2023. Kommunen behöver bland annat jobba för att skapa miljöer som människor upplever som trygga och som också ger goda förutsättningar för att röra på sig. För att skapa mer delaktighet och inflytande behöver också kommunen, tillsammans med fler aktörer, utveckla både fysiska och digitala mötesplatser. Till sist säger strategin att kommunen behöver jobba för att förbättra förutsättningarna för att medborgare ska lyckas med sina studier och också kunna utveckla möjligheter till att få ett arbete. Detta är särskilt viktigt för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Fakta

Hälsa på lika villkor

Enkäten Hälsa på lika villkor skickades förra året ut till cirka 4 000 invånare i kommunen i åldrarna 16 - 84 år. Svarsfrekvensen var 47 procent.

Här kan du läsa hela rapporten för Östersunds kommunPDF

Folkhälsostrategin

Strategin kommer att vara ett stöd för nämnder och förvaltningar när de planerar hur de ska genomföra sina politiska uppdrag och aktiviteter.

Här finns hela folkhälsostrategin

Sidan uppdaterad 2019-08-27

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen