Publicerad 2019-11-05

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde i dag, tisdag 5 november, i Domsalen. Här är några av besluten som togs.

Presentation av budgetförslag

Under sammanträdet presenterade den politiska majoriteten sitt förslag på ekonomiska mål och budget för 2020, och flerårsplanen för 2021–2022, inklusive nämndernas verksamhetsplaner.

Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och skickade det vidare till Kommunfullmäktige, där den politiska debatten kring budgeten kommer att ske. Oppositionen med S i spetsen deltog inte i beslutet, utan kommer att presentera sitt motförslag till KF den 21 november.

Östersund ska bli digitaliserat föredöme

Östersunds kommun ska på allvar digitaliseras de närmaste åren. Framför allt för att medborgarna förväntar sig det, men också för att man av ekonomiska skäl måste förnya och förbättra olika processer. Det kommer att kräva investeringar, innovation och kulturförändring.

Digitaliseringen ska bland annat leda till att kommunen uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare, och att den finns tillgänglig med olika tjänster dygnet runt för sina medborgare. Ett specifikt mål är också att Östersund nomineras till ”Årets digitaliseringskommun” senast år 2023.

– Ute på arbetsplatserna läggs i dag otroligt mycket tid på administration. Digitalisering ger smartare sätt att arbeta på, och ger våra anställda chansen att arbeta med det man är ämnade för, sa kommundirektören Anders Wennerberg.

En enig Kommunstyrelse fastställde planen för Digitaliseringsprojektet 2020–2022.

Mark i Lugnvik säljs till försvaret

Fortifikationsverket vill köpa ett område om cirka 11,5 hektar mark av fastigheten Östersund Norr 1:6 i Lugnvik av kommunen. Marken ligger i anslutning till Fortifikationsverkets fastighet Östersund Norr 2:1 och avsikten med köpet är att förbättra förutsättningarna för Fältjägargruppen och försvaret att bedriva sin verksamhet i området.

Större delen av den detaljplanelagda marken, cirka 8,9 hektar, är påverkad/förorenad av OXA (oexploderad ammunition) och behöver saneras innan marken kan nyttjas fullt ut. Kommunstyrelsen föreslår att Fortifikationsverket får förvärva hela området för en total ersättning på 3 985 000 kronor.

Gratis buss för äldre får vänta

Sverigedemokraterna har kommit in med en motion gällande gratis bussresor för ålderspensionärer. Motionärerna hänvisar till ett tidigare kommunfullmäktigebeslut från 2018 om att barnvagnar och rullatorer ska behandlas lika på lokalbussarna, och föreslår nu att kostnaden för att låta alla ålderspensionärer åka buss gratis ska utredas.

Kommunstyrelsen avslår motionen med motiveringen att enutredning om rabatterade resor för pensionärer redan har påbörjats.

Omvandling till biokol utreds

Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion inriktad på kommunens hantering av organiska avfall. Motionen föreslår att tekniska nämnden får ett uppdrag att utreda förutsättningarna att införa en anläggning för att omvandla organiskt material till biokol, och Kommunstyrelsen föreslår detsamma till KF.

Cyklister efterlyser digital information

Ett medborgarförslag efterlyser digital information på en karta där aktuell status över vilka stråk som har snöröjts, sandats eller hyvlats visas. Förslaget liknar det system som kommunen använder vid preparering av skidspår. Tanken är att underlätta för vintercykling och om möjligt öka andel cyklande vintertid.

Medborgarförslaget bifalls genom att teknisk förvaltnings projekt ”digitala gaturum” fortsätter som planerat och driftsätts vintersäsongen 2020/2021.

Förslag om trafiklekplats

Ett medborgarförslag vill se en trafiklekplats i Odensala i samband med att en ny förskola byggs där. Syftet är att ge föräldrar och skolor en praktisk möjlighet att tidigt lära mindre barn vad som gäller i trafiken.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att det ska tas fram ett bättre beslutsunderlag gällande eventuell placering och kostnader för projektet, samt att det görs en omvärldsspaning kring för- och nackdelar med trafiklekplatser.

Nej till återvinningsstation på Frösön

Ett medborgarförslag vill att en återvinningsstation/central anläggs på Frösön.

Medborgarförslaget avslås. Teknisk förvaltning får i stället i uppdrag att genomföra en förstudie gällande förslag på placering och utformning av en ny återvinningscentral i Östersund, samt att utreda hur en mobil återvinningscentral kan fungera som komplement till befintliga anläggningar i kommunen.

Sidan uppdaterad 2019-11-06

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen