Publicerad 2019-11-26

Rapport från första samrådet med samisk befolkning 7 november

Arbetet med en handlingsplan påbörjas 2020 för att säkra samernas rättigheter. Handlingsplanen kommer gälla från 2020 - 2023.

Vård- och omsorgsnämnden har valt att starta ett samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Robert Brandt som är förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen säger att det är viktigt att den samiska befolkningen ska ha ett faktiskt inflytande. Det ska kunna göra skillnader i kvaliteten för vården och omsorgen av den samiska befolkningen.

Här följer en kort sammanfattning av vad som har sagts under första samrådet.

Handlingsplan samisk äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med den samiska befolkningen ta fram en handlingsplan som ska säkra att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Planen ska omfatta både vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Handlingsplanen kan innehålla aktiviteter som preciserar hur nämnden ska:

 • Informera samerna om lagen
 • Ge inflytande till och samråda med samerna
 • Skydda och främja det samiska språket och kulturen, särskilt med fokus på barn
 • Ge service och erbjuda myndighetskontakter samiska
 • Erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Samrådet ska påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan vid nästkommande samråd i februari 2020.

Förslag på språkutbildning i samiska

Kommunfullmäktige har fått ett förslag från en medborgare som innebär att all personal inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning i sydsamiskt språk och kultur.

Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om detta. Synpunkterna ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 januari 2020.

Tider för samråd 2020

Nedan ser du tider för kommande samråd.

 • 27 februari 2020
 • 13 maj 2020
 • 23 september 2020
 • 18 november 2020

Efter varje samråd kommer det att läggas ut en sammanfattning av det viktigaste som sagts under samrådet.

Här kan du ta del av hela protokolletPDF

Dás máhtát lohkat ođđasiid nuortasámegillii.

Raporta vuosttaš ráđđehallamis sámi álbmogiin skábmámánu 7 beaivvis

Doaibmaplána sámiid rivttiid sihkkarastimis álggahuvvo jagis 2020. Doaibmaplána boahtá leat gustovaš jagiin 2020- 2023.

Dikšun- ja fuolahuslávdegoddi lea mearridan álggahit ráđđehallamiid sámi
álbmogiin. Ráđđehallan lea dehálaš forum mainna sámi searvegoddi máhttá
váikkuhit ja vejolašvuođa báidnit boarrásiid divššu daidda olbmuide Staare
gielddas main leat doaibmahehttehusat

Robert Brandt guhte lea hálddahushoavda Dikšun- ja fuolahushálddahusas dadjá leat
dehálaš ahte sámiin lea duohta vejolašvuohta váikkuhit. Dat galgá máhttit buktit
mearkkašumi sámi álbmoga divššu ja fuolahusa kvalitehtii.

Dá oanehis čoahkkáigeassu das mii daddjui vuosttáš ráđđehallamis.

Doaibmaplána sámi boarrásiid fuolaheapmái

Dikšun- ja fuolahuslávdegoddi galgá ovttasráđiid sámi álbmogiin háhkat dakkár
doaibmaplána mii sihkkarastá dan ahte lávdegoddi váldá vuhtii sámiid rivttiid. Plána galgá fátmastit sihke boarrásiid divššu ja fuolahusa ja olbmuid geain leat doaibmahehttehusat.


Doaibmaplánas máhttet lea bijut mat dárkkistit movt lávdegoddi galgá:

 • Juohkit dieđuid sámiide lága birra
 • Addit váikkuhanvejolašvuođa ja ráđđehallat sámiiguin
 • Suddjet ja ovddidit sámi giela ja kultuvrra, erenomážit mánáid váras
 • Addit bálvalusa ja fállat oktavuođaid mat čáđahuvvojit sámegillii
 • Dalle go jerrojuvvu fállat boarrásiid divššu oalát dahje buori muddui sámegillii.


Ráđđehallan galgá álggahit barggus ráhkadit doaibmaplána boahtte ráđđečoahkkimis
guovvamánus 2020.

Evttohus giellaoahpahussii sámegillii

Gieldda dievasčoahkkin lea ožžon evttohusa álbmotláhtus mii sisdoallá dan ahte visot
boarrásiiddivššu bargoveahkii galgá fállat oahpahusa oárjánsámi gielas ja kultuvrras.

Dikšun- ja fuolahuslávdegottis lea dál vejolašvuohta buktit ovdán oainnuidis ovdal go gieldda dievasčoahkkin dahká loahpalaš mearradusa dán áššis. Oaivalat galget leat Gielddastivrras maŋemusat ođđajagi 31 beaivvi 2020.

Áiggit ráđđehallamiidda 2020

Vuolábealde oainnát áiggiid boahttevaš ráđđehallamiidda.

 • 27 guovvamánus 2020
 • 13 miessemánus 2020
 • 23 čakčamánus 2020
 • 18 skábmamánus 2020


Maŋŋá juohke ráđđehallama boahtá juhkojuvvot čoahkkáigeassu ráđđehallamiid
deháleamos ságain.

Daesnie maahtah saerniem lohkedh åarjelsaemien.

Reektehtse voestes ektieraereste saemien åålmeginie rahkan 7.b.

Barkoe dahkoesoejkesjinie aalka jaepien 2020 guktie saemiej reaktah
vihtiestidh. Dahkoesoejkesje edtja juhtedh 2020 – 2023.

Hokse- jïh sujhtememoenehtse lea veeljeme aelkiestidh ektieraeriem saemien åålmeginie. Ektieraerie vihkeles forume guktie saemieh edtjieh tsevtsemem jïh nuepieh utnedh voeresesujhtemem jïh sujhtemem persovnide funksjovneheaptojne tsevtsedh Staaren tjïeltesne.

Robert Brandt mij lea reeremeåejvie Hokse- jïh sujhtemereeremisnie jeahta dïhte vihkeles saemieh edtjieh eensi tsevtsemem utnedh. Dïhte edtja maehtedh joekehts darjodh kvaliteetesne hoksesne jïh sujhtemisnie saemide.

Dan vuelelen åenehks iktedimmie mestie voestes ektieraeresne jeahteme.

Dahkoesoejkesje saemien voeresesujhteme

Hokse- jïh sujhtememoenehtse edtja saemien åålmegen ektesne dahskoesojkesjem darjodh mij edtja vihtiestidh moenehtse saemiej reaktah jååhkesje. Soejkesje edtja faerhmiestidh dovne hoksem jïh sujhtemem voeresidie jïh almetjidie funksjovneheaptojne.

Dahkoesoejkesjisnie maahta darjomh mah tjïertestieh guktie moenehtse edtja:

 • Bïevnedh saemide laaken bïjre
 • Tsevtsemem vedtedh jïh ektesne raeriestidh saemine.
 • Saemien gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh, sjïere fokusem maanide
 • utnedh.
 • Dïenesjimmiem vedtedh jïh åejvieladtjegaskesadtemh saemiengïelesne faalehtidh
 • Voeresesujhtemem faalehtidh ållesth jallh mahte ållesth saemiengïelesne jis naan
  gihtjie


Ektieraerie edtja barkoem aelkedh dahkoesoejkesjem darjodh båetije ektieraeresne goevten 2020.

Raeriestimmie gïeleööhpehtimmiem saemiengïelesne

Tjïeltereereme lea raeriestimmiem åådtjeme årroejistie maam jeahta gaajhkide barkijidie
voeresehoksesne åarjelsaemien gïele jïh kultuvre ööhpehtimmiem faalesovvedh.
Hokse- jïh sujhtememoenehtse daelie nuepiem åtna vuajnoem raeriestæmman vedtedh
åvteli Tjïeltereereme ihkuven nænnoestimmiem nænnoste dan bïjre. Vuajnoeh edtjieh
Tjïeltereeremasse båetedh minngemes tsïengelen 31.b 2020.

Aejkieh ektieraeride 2020

Vuelelen aejkieh vuajnah dejtie båetije ektieraeride. Goevten 27.b 2020

 • Suehpeden 13.b 2020
 • Skïereden 23.b 2020
 • Rahkan 18.b 2020

Fïerhten ektieraerien mænngan edtja iktedimmiem olkese bïejedh vihkielommeste maam ektieraeresne jeahteme.

Sidan uppdaterad 2020-02-14

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen