Publicerad 2020-02-04

Rapport från kommunstyrelsen

Här är ett axplock från besluten som togs under kommunstyrelsens sammanträde i dag, tisdag 4 februari 2020.

Större investeringsbehov på Bäcken

Barn- och utbildningsnämnden begär utökad investeringsbudget 2020 med 16,9 miljoner kronor gällande stadieindelning och förskolan Bäcken.

Nämnden har inför 2020 beviljats en investering på 14 miljoner för paviljonger, för att genomföra stadieindelningen. Efter den beslutade investeringen har det tillkommit nya förutsättningar och behov. Bland annat behov av inventarier till paviljongerna samt moduler till förskolan Bäcken.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar den utökade investeringsbudgeten med 16,9 miljoner kronor.

Ett steg närmare nytt vattenverk

Kommunstyrelsen godkände ett förslag till detaljplan för ett område utmed Storsjöns strand (del av Staden 6:1 m fl) där det planeras för ett nytt vattenverk.

Det nya vattenverket är tänkt att byggas sydöst om det befintliga vattenverket i Minnesgärde.

Detaljplanen möjliggör förutom ett nytt vattenverk även en ny park nordväst om vattenverket, mellan värmeverket och Storsjön. Den nya parken föreslås på en yta som i dagsläget är obebyggd men planlagd för kontor, hantverk/småindustri och parkering.

Storsjöstråket passerar i dagsläget genom området utmed Storsjöns strand. Detaljplanen innebär att gatan i större delen av området omvandlas till ett parkstråk där en gång- och cykelväg i stället kan anläggas.

Närmast ska planförslaget ut på samråd.

Lämnar öppet för kallbadhus

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att kommunen ska bygga ett kallbadhus med bastu i Badhusparken.

Kommunstyrelsen avslår förslaget, men är positiv till idén. Kommunen bistår vid lokaliseringsutredning och markanvisning under förutsättning att annan part tar ansvar för kostnader gällande planprocess, bygglov samt för uppförande och drift av anläggningen.

Nytt utvecklingsstöd till Storsjöcupen

I januari 2019 ingick Östersunds kommun och Storsjöcupen i fotboll ett avtal om ekonomiskt utvecklingsstöd under tre år. För 2019 beviljades cupen 700 000 kronor i stöd.

Kommunstyrelsen beviljar nu Storsjöcupen sökta 400 000 kronor i fortsatt utvecklingsstöd för år 2020.

Sidan uppdaterad 2020-02-04

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen