Publicerad 2020-04-07

Rapport från Kommunstyrelsen

I dag tisdag 7 april höll kommunstyrelsen sammanträde i Domsalen, Rådhuset. Här är några av de beslut som togs.

Flera åtgärder i budgeten p g a corona

Med anledning av utbredningen av corona och dess effekter föreslår kommunstyrelsen en rad åtgärder i den nuvarande budgeten och den kommande budgetprocessen.

Ekonomiskt utrymme behöver skapas i den kommunala ekonomin. Dels för att välfärdens verksamheter nu behöver lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre, dels för att klara en större nedgång i skatteunderlaget som påverkar skatteintäkterna på ett negativt sätt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige innebär bland annat:

  • Ansvaret för de så kallade integrationsmedlen på balansräkningen omdisponeras från Social och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommundirektören får disponera högst 5 miljoner kronor för åtgärder med anledning av coronavirusets negativa effekter. Resterande medel (20 miljoner) används som buffert för oförutsedda ändamål.
  • För att ytterligare stärka bufferten för oförutsedda ändamål föreslås att en engångsutdelning från Östersunds Rådhus AB beslutas under 2020. Dessutom hamnar generella statsbidrag som beslutas av riksdagen under 2020 i samma buffert.
  • Budgetprocessen för 2021 avseende de ekonomiska förutsättningarna fryses på så sätt att budget 2020 även gäller för 2021 med plan 2022 – 2023.
  • Löpande daglig verksamhet i förskola, skola, individ och familjeomsorg och äldreomsorg prioriteras.
  • Investeringsbudgeten som beslutades för 2020 med plan 2021 – 2022, gäller även för 2021 - 2023.

1,5 miljoner kronor i extra föreningsstöd

Många föreningar står inför stora ekonomiska utmaningar med anledning av coronapandemin.

Kommunfullmäktige föreslås besluta om 1,5 miljoner kronor i extra föreningsstöd.

Pengarna kommer att hanteras av kultur- och fritidsnämnden. De ska framför allt gå till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men även till vissa akuta insatser kopplat till enskilda föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer utöver dessa pengar lägga förslag på omprioritering i kultur- och fritidsnämndens budget för att kunna stödja föreningslivet.

Då det gäller LOK-stödet som betalas ut hösten 2020, föreslås att det betalas ut med samma belopp till föreningarna som hösten 2019. Vidare föreslås att utbetalningen tidigareläggs till april 2020. Utöver LOK-stödet ser kommunen över vilka eventuellt andra bidrag som kan tidigareläggas.

Planförslag för G III:s torg godkänt för samråd

Mark- och exploateringskontoret har ansökt om planändring för Gustav III:s torg, som i dag inrymmer bussuppställningsyta och terminal. Ett förslag till detaljplan har tagits fram i syfte att utveckla Gustav III:s torg och del av Magistern 5 till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö i centrala Östersund. Kommunstyrelsen godkände planförslaget som underlag för samråd.

Sponsring med nya riktlinjer

KFUM Jämtland Basket, IFK Östersund och Ope IF har ansökt om sponsringssamarbete med Östersunds kommun.

Från 1 februari 2020 har kommunen nya riktlinjer för sponsring, vilka bygger på jämställdhet och jämlikhet. Med detta som underlag beslöt kommunstyrelsen att sponsra klubbarna med följande belopp under kommande säsong:

  • KFUM Jämtland Basket – 112 500 kr.
  • IFK Östersund – 157 500 kr (varav 112 500 kr är kopplade till damlagets deltagande i division 1).
  • Ope IF – 112 500 kr (tack vare damlagets spel i division 1).

Bidrag till studentverksamheter

Kommunstyrelsen beviljar Studentkåren i Östersund 725 000 kronor i bidrag för sin verksamhet för studentstadsutveckling. Ansökan från Studentkåren syftar till att fortsätta med satsningar som inte bara gör Östersund till en bättre plats för alla studenter, utan också har en positiv påverkan på hela Östersunds utveckling.

Även Östersunds Studenter Idrottssällskap (ÖSIS) beviljas ett bidrag på 100 000 kronor från kommunens medel för studentstadsutveckling.

Sidan uppdaterad 2020-04-07