Publicerad 2020-05-08

Samråd för industriområdet i Verksmon

Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget att utöka industriområdet i Verksmon!

Flygfoto över Verksmon med planområdet markerat med orange ruta.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industri/arbetsplatsområdet i Verksmon. I området ska även komplement till verksamheten som kontor, fabriksförsäljning och restaurang få plats.

Fastigheterna Odensala 8:1 med flera omfattar cirka 14 hektar skogsmark och ligger ovanför E14 intill trafikplats Torvalla. I planen upphävs strandskyddet för en mindre bäck i planområdets sydvästra del.

Här hittar du alla handlingar till förslaget.

Samrådet pågår mellan den 8 maj och den 29 maj 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 29 maj.

Lämna dina synpunkter!

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-05-08