Publicerad 2020-06-22

Samråd för Majoren 1 och 2 - Flerbostadshus

Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget Majoren 1 och 2 - Flerbostadshus!

Karta över Frösön med planområdet markerat.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av två mindre flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och Majoren 2. Avsikten är att de nya byggnaderna placeras på trädgårdssidan bakom de befintliga flerbostadshusen på fastigheterna.

Bebyggelsen ska anpassas till de kulturvärden som finns på platsen och förses med skyddsbestämmelser i enlighet med kommunens kulturmiljöprogram.

Planen handläggs med standardförfarande.

Här hittar du alla handlingar till förslaget.

Samrådet pågår mellan den 22 juni och den 3 augusti 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 3 augusti.

Lämna dina synpunkter!

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-06-22