Publicerad 2020-07-01

Blomstergården – vår nya stadsdel

Nu skickas förslaget till planprogram för Östersunds nya stadsdel Blomstergården ut på programsamråd!

Illustration hur vyn längs Genvägen kan bli med nya bostadshus.

Vy söderut längs Genvägen.

Den nya stadsdelen kommer att ligga i anslutning till Skidstadion. Den är tänkt att rymma cirka 500 till 600 nya bostäder, en mindre del kontors- och lokalyta, grundskola, förskola, samt parkeringshus.


Här hittar du alla handlingar till planprogrammet för Blomstergården, och du kan även se planförslaget i Östersunds 3D-stadsmodell.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På grund av rådande pandemi (Covid-19) hålls inget allmänt samrådsmöte om programmet. Istället finns en digital presentation av förslaget tillgänglig under samrådstiden. Här kan du se den.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett skyltfönster för Östersund

Blomstergården kommer att ligga på fastigheterna Styckmästaren 2, det gamla slakteriet, med flera. Det innebär att den nya stadsdelen kommer att ligga precis vid skidstadion och kommer att hamna i blickfånget under tävlingar som Världscupen i Skidskytte.
— Blomstergården kan bli ett skyltfönster för Östersund. Det syns i bakgrunden i TV-sändningar över hela världen när det är stora tävlingar på skidstadion. Därför har vi nu chansen att stärka bilden av Östersund som en attraktiv plats att bo på, säger Maria Boberg, stadsarkitekt.
Planen är att stadsdelen ska ha tydliga offentliga rum, varierad bebyggelse, utrymme för kommunal och kommersiell service och en tydlig hållbarhetsprofil.

Mer hållbart Östersund

Den nya stadsdelen ska vara ett steg på vägen mot ett mer hållbart Östersund och ska bidra till kommunens mål om ett fossilfritt Östersund 2030. Området planeras på ett sånt sätt att bilberoendet minskar och andra transportmedel ökar.

Förtätning i ett bra läge

Blomstergården är i linje med översiktsplanen Östersund 2040 eftersom det innebär förtätning av staden i ett bra läge med tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, service och rekreation.
— Läget innebär att fler Östersundsbor kommer att kunna bo inne i staden, men samtidigt nära naturen och de idrotts- och rekreationsmöjligheter som finns runtomkring, Bengt Gryckdal, enhetschef för Mark- och exploatering.

Områdets struktur

Förslaget är att byggnader med 4 till 6 våningar ska placeras norrut och österut upp mot skidstadion. Byggnader med lägre skala, 2,5 till 3,5 våningar, ska ligga söderut och västerut mot Genvägen. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse som finns i området idag ska integreras i området.


Den övergripande gröna strukturen ska utgöras av planteringar längs huvudstråken: trädallé längs huvudgatan och planteringar längs aktivitetsstråken. Även mindre planteringar vid kvartershörn, kantzoner, gröna bostadsgårdar och skol- och förskolegård ska bidra till den gröna strukturen.


Parkeringen är tänkt att lösas genom ett gemensamt parkeringshus som dessutom kan fungera som en skärm mot ljuset från skidstadion.


Karta över hur Blomstergården kan se ut i framtiden.

Illustrationskarta för Blomstergården.

Vad är ett planprogram?

Det första steget mot en detaljplan är ett planprogram som ska förenkla detaljplaneringen. Planprogrammet ger övergripande förutsättningar och principer för detaljplaneringen av området, angående användning, gröna områden, gator och vilken typ av bebyggelse.
Programsamrådet ger alla möjlighet att lämna in synpunkter så att kommunens underlag kan breddas med erfarenhet och kunskap från berörda parter.
När detaljplaneringen kommer igång utgår den från programmet.

Skicka in dina synpunkter!

Programsamrådet pågår mellan den 1 juli och 14 augusti. Har du synpunkter eller anmärkningar på planprogrammet för Blomstergården kan du under programsamrådet skicka in dem till kommunen. Du kan även skicka in frågor om planprogrammet.
Skicka in dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund. Eller mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se


Synpunkter ska lämnas skriftligt, och det är viktigt att de kommer in till oss senast den 14 augusti 2020. Ange även ditt namn och din adress.


Tänk på att skriva kort och tydligt. Skriv särskilt om det du tycker är bra, bör ändras, tas bort eller läggas till i planprogrammet. Då blir det lättare för oss att förstå och behandla de synpunkter du lämnar.

Sidan uppdaterad 2020-10-02