Publicerad 2020-07-22

Förtydligande angående kritik mot vikariers bristande språkkunskaper inom äldreomsorgen

Med anledning av de artiklar i media där det har framförts att flertalet vikarier inom äldreomsorgen har bristande språkkunskaper vill Östersunds kommun och Vård- och omsorgsförvaltningen göra några förtydliganden.

Det har framförts kritik mot att ett äldreboende den 12 juli inte hade någon personal som behärskade det svenska språket.

– Vid uppföljning av det aktuella ärendet har det framkommit att det fanns svenskspråkig personal på plats, säger Robert Brandt, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Coronapandemin har medfört att sjukfrånvaron bland personal är högre än vanligt. Det har också gjort att det på en del håll anställts fler vikarier än vanligt, speciellt nu under sommarperioden.

– Men oavsett situationen styrs de verksamheter som bedriver äldreomsorg i Östersunds kommun av omfattande kvalitetskrav, bland annat vilken utbildning personalen ska ha. Ett viktigt kvalitetskrav är att anställd personal ska kunna förstå och göra sig förstådd på svenska, förklarar Robert Brandt.

Svensk äldreomsorg har ett omfattande rekryteringsbehov de kommande 10 åren. Behovet består både av att allt fler blir äldre (behoven ökar) och att det kommer finnas allt färre yrkesverksamma inom sektorn.

Östersunds kommun har under ett flertal år genomfört strategiska satsningar för att underlätta för personer att bli anställningsbara. En viktig satsning har varit införande och utbildning av inkluderingshandledare och språkombud. Satsningen syftar till att underlätta lärandet för personer som inte behärskar språket fullt ut enligt de kvalitetskrav som ställs.

– Sommarplanering genomförs på sådant sätt att åtminstone en ordinarie personal alltid ska vara på plats. I spåret av Covid-19 har denna planering i vissa fall behövts justeras vilket innebär att det vid vissa pass endast har varit vikarier, säger Robert Brandt.

– Men i de fall som en enhet/grupp bemannas av vikarier gäller fortfarande kvalitetskraven, det vill säga att personal på plats ska kunna förstå och göra sig förstådd.

Även under sommaren finns behovet av att inkludera vikarier som inte uppnår de språkkrav som finns i kvalitetskraven. Dessa vikarier ska då ha tillräckligt stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Sidan uppdaterad 2020-07-22