Publicerad 2020-08-31

Inbjudan till samiskt samråd kring förskola och skola

16 september bjuder Barn- och utbildningsnämnden in till samråd med den samiska befolkningen.

bild på den samiska flaggan framför Rådhuset

Fotograf: Göran Strand

Inbjudan: samiskt samråd kring förskola och skola

Barn- och utbildningsnämnden kommer i höst inleda samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka skola och förskola i Östersunds kommun.

Vi välkomnar vårdnadshavare med barn 0-15 år i Östersunds kommun.

 • Datum: 16 september 2020
 • Plats: Aulan, Österäng, Förlandsgränd 1C, vi möter er utanför entrén och släpper in er deltagare.
 • Tid: 18.00 – 20.00
 • Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Evenemanget kommer vara coronaanpassat med gott utrymme för att hålla avstånd. Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna önskar

 • Jananders Mattson, Barn- och utbildningsnämndens ordförande
 • Karin Flodin, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Inbjudan på svenska PDF

 

Bööreme Saemien ektieraerie aarhskuvlen jïh skuvlen bïjre

Maana- jïh ööhpehtimmiemoenehtse edtja dan tjaktjen aelkedh saemien årrojigujmie rååresjidh. Ektieraerie lea vihkeles forume gusnie saemien årrojh edtjieh nuepieh åadtjodh nænnoestidh jïh skuvlem jïh aarhskuvlem tsevtsedh Staaren tjïeltesne.

Mijjieh böörebe eejhtegh jïh åelieh giej maanah 0-15 jaepieh Staaren tjïeltesne.

 • Datume: Skïereden 16.b. 2020
 • Sijjie: Aulan, Österäng, Förlandsgränd 1C, dijjem gaavnedibie oksen lïhke jïh sïjse luejhtebe.
 • Tïjje: 18.00 – 20.00
 • Bïeljelimmie: Idie daarpesjh bïeljelh

Daate coronese sjïehtedamme jïh maehtebe gåhkoem hööltedh mubpide. Svarkeldahkem jïh jovkemh böörebe.

Buerie båeteme vaajtelibie

 • Jananders Mattson, Maana- jïh ööhpehtimmiemoenehtsen åvtehke
 • Karin Flodin, Reeremeåejvie, Maana- jïh ööhpehtimmiereereme

Inbjudan på sydsamiska PDF

 

Bovdehus Sámi ráđđehallan ovdaskuvlla ja skuvlla birra

Mánáid- ja oahpáhuslávdegoddi álga dán čavčča ráđđehallat sámi álbmogiin. Ráđđehallan lea dehálaš forum man bokte sámi álbmot oažžu vejolašvuođa váikkuhit ja vejolašvuođa váikkuhit skuvlii ja ovdaskuvlii Staare gielddas.

Mii sávvat suitovástideddjiid main leat mánát mat leat 0- 15 jahkásaččat buresboahtima.

 • Beaivi: 16 čakčammánus 2020
 • Báiki: Aulan, Österäng, Förlandsgränd 1C, mii váldit vuostá din olgouvssas ja luoitit dii oasseváldiid sisa.
 • Áigi: 18.00 – 20.00
 • Almmuheapmi: Ii leat dárbu almmuhit ovdagihtii

Čoahkkin boahtá leat heivihuvvon koronadávdii ja lanjas lea buorre sadji doalahit gaskkaid. Mii fállat gáfestallama.

Liegga buresboahtima sávvá

 • Jananders Mattson, mánáid- ja oahpáhuslávdegotti ságadoalli
 • Karin Flodin, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen

Inbjudan på nordsamiska PDF

Sidan uppdaterad 2020-08-31