Publicerad 2020-10-01

Skolbygget Östersund - beslut om ersättningsskolor och omflyttningar

Barn- och utbildningsnämnden fattade 30 september beslut om nästa steg i omstruktureringen av kommunens skolor. Beslutet blev i de flesta delar enligt det förslag som lades fram i början av september, vilket innebär både permanenta förändringar av skolstrukturen och tillfälliga lösningar under ombyggnadsperioden.

Nämnden beslutade att:

 • Föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om att avveckla Odenslundsskolan som juridisk skolenhet efter läsåret 2020/2021. Skolbyggnaden kommer att användas som evakueringslokal.
 • Ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med nämndens förtroendevalda, föra en fördjupad dialog med föräldraråden vid Odenslundsskolan och Norra skolan angående skolorganisation för eleverna med utgångspunkt i renoveringen och utvecklingen av Parkskolan. Fördjupat underlag presenteras för nämnden vid nästa sammanträde 22 oktober 2020.
 • Godkänna evakueringslösningarna under läsåren 2021/2022 och 2022/2023:
  - Förskolan Sjöängen evakueras till förskolan Lövsta
  - Lugnviksskolan årskurs F-3 evakueras till Odenslundsskolan (förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att avveckla Odenslundsskolan)
  - Lugnviksskolans årskurs 4-9 samt grundsärskolans årskurs 7-9 evakueras till modulbyggnader vid Blomstergården
 • Ge Teknisk förvaltning i uppdrag att börja bygga ut Parkskolan för att ta emot elever från lägre årskurser
 • Ge Barn- och utbildningsförvaltningen och Teknisk förvaltning i uppdrag att:
  - Utreda trafiksituationen vid Parkskolan, Norra skolan och Odenslundsskolans närområden, återkomma med förslag om anpassning av Parkskolans skolgård samt i dialog med eleverna förslag på upprustning.
 • Ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att: upphandla skolskjutsar från Lugnvik till Odenslundsskolan.
 • Ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta med grupp- och organisationsutveckling avseende:
  - den blivande, nya organisationen på Parkskolan .
  - Lugnviksskolans åk F-9 samt grundsärskolans åk 7-9 organisationer som under två år flyttar till evakueringslokaler vid Blomstergården och på Odenslundsskolan.
  - organisationen på Norra Skolan.

Bakgrund

Målet med skolbygget är en god och sund lärandemiljö på sikt, för både elever och medarbetare. De första skolorna som berörs är Lugnviksskolan och Sjöängens förskola samt Storsjöskolan, där kommunen under kommande tre till fyra år genomför omfattande om- och tillbyggnader och skapar nya utemiljöer. En väl genomarbetad plan finns för ersättningsskolor och omflyttningar.

Som en del av arbetet med kommunens skolmiljöer har kommunen även sett över strukturen med antalet skolor och förskolor, deras geografiska läge, storlek och status. Dagens beslut omfattar därför några permanenta förändringar som exempelvis berör Odenslundsskolan, Norra skolan och Parkskolan.

Detaljerad information om förändringarna inklusive karta för omflyttningar finns på www.ostersund.se/skolbygget

Sidan uppdaterad 2020-10-02