Publicerad 2020-11-20

Förtydligande angående förbud mot fysiska möten

Med anledning av frågor och synpunkter om beslutet som förbjuder fysiska möten inom Östersunds kommun vill jag tydliggöra att detta givetvis inte gäller de möten som vi enligt lag är skyldiga att hålla.

Tydligen har det väckts frågor om detta. Efter samråd med berörda förvaltningschefer vill jag därför förtydliga att:

  • Alla beslutade insatser gentemot medborgare ska genomföras, vilket kan komma att kräva fysiska träffar där inte den digitala lösningen är möjlig.
  • I de fall där avsaknaden av en träff skulle innebära en allvarlig risk/konsekvens för medborgaren, ska gruppträffar genomföras, även när det inte är möjligt att genomföra dem digitalt. Om det inte går att genomföra dessa möten digitalt ska de givetvis hållas i så små grupper som möjligt.
  • Om fysiska möten med medborgare krävs för att göra bedömningar och fatta beslut om insatser ska även dessa genomföras. Det kan handla om hemtjänstinsatser, barnavårdsärenden, våld i nära relation, personer med psykisk ohälsa, personer som är språksvaga i svenska samt medborgare som inte har tillgång till den nya tekniken. Men i första hand ska mötena givetvis hållas digitalt.

Förvaltningarna måste hela tiden väga lagstiftningen utifrån medborgares liv och hälsa gentemot arbetsmiljö och dess lagstiftning.

Att förhindra smittspridning så långt det går får aldrig inverka negativt på de lagstadgade arbetsuppgifter vi har för att hjälpa våra medborgare. Däremot ska smittspridning undvikas samtidigt som vi hjälper medborgarna.

Anders Wennerberg
Kommundirektör

Sidan uppdaterad 2020-11-20