Publicerad 2021-01-21

Nu påbörjas arbetet på Rådhuskomplexet

Den 25 januari kommer Skanska att påbörja förberedande arbete på kommunhusets byggnader. I ett första steg kommer området att stängslas in.

När det 2015 konstaterades att medarbetare blev sjuka i kommunhusets lokaler evakuerades byggnaderna. Huskropparna ska nu rivas ut helt – bara betongstommen blir kvar. Sen kommer byggnaderna byggas upp på nytt. Rivningen kommer att pågå under våren och under hösten kommer själva byggnationen att påbörjas. De nya kontorsbyggnaderna beräknas vara klara under våren 2023.

Det är Skanska som är entreprenör för rivning och byggnation, och arkitekterna Krook och Tjäder kommer att ta fram hur byggnaden ska se ut.

Flygfoto över Rådhusområdet med kommunhusets olika byggnader markerade med bokstäver.

Byggnaderna B, C, D och E kommer att rivas och saneras så att bara betongstommen blir kvar.

Framtidens kommunhus

Projektet med ett nytt kommunhus har pågått i flera år och går under namnet Framtidens kommunhus. Projektet handlar inte främst om en ny byggnad utan om hur kommunen ska organisera sig och hur vi ska arbeta. Målet med Framtidens kommunhus är att skapa arbetsplatser som på lång sikt styrker Östersunds kommuns strävan efter att vara en god, effektiv och ansvarig arbetsgivare med ett gott varumärke.

Tanken från början var ett stort gemensamt kommunhus. Men under hösten 2019 och våren 2020 har det undersökts om det på ett effektivt sätt går att organisera kommunens medarbetare i hubbar runt om i kommunen. Slutsatsen är att vi kan nå målen.

Ett nytt arbetssätt

I samband med att 628 medarbetare från kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnad, barn- och utbildningsförvaltningen samt social- och arbetsmarknadsförvaltningen flyttar in i de nya lokalerna kommer även ett nytt arbetssätt att införas: aktivitetsbaserat arbetssätt.

Det innebär att medarbetare inte har fasta skrivbord, utan väljer arbetsplats beroende på arbetsuppgift. Är den koncentrerat enskilt arbete finns det utrymmen för det, för arbete i grupp finns det utrymme för det, arbete som kräver mindre koncentration men skulle behöva bollas med kollegor så kommer det finnas utrymme för det.

Sidan uppdaterad 2021-04-16