Publicerad 2021-01-28

Rapport från Tekniska nämnden 28 januari

Utredning av läge för ny återvinningscentral med kretsloppspark och uppställningsplats för husbilar på Storsjöstråket - det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 28 januari.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 28 januari. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda ny plats för återvinningscentral

I november 2019 fick Teknisk förvaltning i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för att presentera förslag på placering och utformning av en ny, större återvinningscentral (ÅVC), i Östersund. Målet är att hantera dagens och framtidens besöksantal med förbättrad trafiksäkerhet.

Förvaltningen ser att det finns ett behov av att byta plats på återvinningscentralen i Odenskog. Genom att flytta till en ny plats kan man;

 • förbättra säkerheten för besökarna
 • förbättra arbetsmiljön
 • göra det möjligt att erbjuda sortering i fler fraktioner
 • öka möjligheten för insamling av material till återbruk.

Tekniska nämnden godkände förvaltningens förslag. Det innebär att förvaltningen får i uppdrag att;

 1. utreda vilka typer av verksamheter som lämpar sig för att ligga i
  närhet av en ÅVC och i en Kretsloppspark, vilka intresserade företag
  och andra aktörer som finns i kommunen och vilka behov som
  efterfrågas när det gäller placering och utformning.
 2. när förvaltningen tittar på lämplig placering ska det finnas plats för att skapa en kretsloppspark* i anslutning till anläggningen
 3. Enheten Avfall Återvinning som ansvarar för utredningen inom Teknisk förvaltning ska samverka med Miljö- och Samhällsbyggnad, MEX och Näringslivskontoret under utredningen.
 4. I ett tilläggsyrkande från ordförande Andreas Köhler beslutade nämnden också att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in utrymme för ökade öppettider på ÅVC i budgetarbetet för 2022 . Det gäller återvinningscentralen i Odenskog som ska vara öppen 7 dagar i veckan och även ökade öppettider på återvinningscentralerna i Lit och Brunflo. Motivering för punkt 4 var att den nya kretsloppsparken ligger flera år bort. Nämnden ansåg att det finns anledning att på kortare sikt än så förbättra medborgarnas tillgång till de befintliga återvinningscentralerna.

*en marknadsplats för begagnade varor

Uppställningsplats för husbilar vid Storsjöstråket

Tekniska nämnden sa ja till förvaltningens förslag på uppställningsplats för husbilar vid Storsjöstråket. Förslaget innebär plats för åtta husbilar, offentlig toalett, latrin-/gråvattentömning, asfalterade ytor, oljeavskiljare, sittplatser och grill samt träd och buskar.

Under en period har platsen mellan Storsjön och järnvägen nedanför Jamtli varit tillfällig uppställningsplats för husbilar. Men i januari 2020 föreslog Teknisk förvaltning att få i uppdrag att ta fram förslag på plats med flera ytor så uppställningsplatsen
även kan ge en möjlighet för utvecklingen av friluftsliv och rekreation.

Den föreslagna platsen vid Storsjöstråket erbjuder vacker utsikt och kommer att kunna användas av kommuninvånarna samtidigt som den erbjuder besökarna närhet till centrala stan. Slutgiltigt beslut om uppställningsplats fattas av Kommunfullmäktige.

Karta över platsen vid Storsjöstrand där planen är att anlägga en husbilsparkering.

Den planerade uppställningsplatsen för husbilar vid Storsjöstråket ska ligga nära bron som går över järnvägen, strax intill vattentornet.

Sidan uppdaterad 2021-01-28