Publicerad 2021-02-09

Samiskt samråd kring förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen välkomnar vårdnadshavare
med samiska barn 0-6 år i Östersunds kommun till samråd om
samisk förskoleverksamhet.

Samråd är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få
inflytande och möjligheter att påverka skola och förskola i
Östersunds kommun.

Datum: 15 februari 2021
Plats: Digitalt möte på Teams.
Tid: 18.00 – 19.30
Anmälan: Anmäl dig till anna.rosen@ostersund.se så skickar vi en möteslänk.


Varmt välkomna önskar
Anna Rosén, Sakkunnig för förskolefrågor
Camilla Olofsson, Samisk utvecklingsstrateg
Patricia Fjellgren, Samisk kurs- och aktivitetssamordnare

Samiskt samråd kring förskola pdf Pdf, 2.6 MB.

Saemien ektieraerie aarhskuvlen bïjre

Ektieraerie lea vihkeles forume gusnie saemien årrojh edtjieh
nuepieh åadtjodh nænnoestidh jïh skuvlem jïh aarhskuvlem
tsevtsedh Staaren tjïeltesne.


Dannasinie Maana- jïh ööhpehtimmiemoenehtse böörie eejhtegh
mejnie maanah 0-6 jaepieh Staaren tjïeltesne ektieraaran saemien
aarhskuvlen bïjre.

Datume: Goevte 15b. 2021
Sijjie: Digitale tjåanghkoe Teams.
Tïjje: 18.00 – 19.30
Bïeljelimmie: Bïeljelh anna.rosen@ostersund.se juktie
tjåangkoesvaalhtesem åadtjoeh.


Buerie båeteme vaajtelibie
Anna Rosén, Aarhskuvlen raerievedtije
Camilla Olofsson, Saemien eevtiedimmie straatege
Patricia Fjellgren, Saemien kuvsje jïh dorjemeiktedäjja

Saemien ektieraerie aarhskuvlen bïjre pdf Pdf, 2.6 MB.

Rådhusets torn med snö på och en blå himmel i bakgrunden. Framför tornet syns en samisk flagga.
Sidan uppdaterad 2021-02-09