Publicerad 2021-02-15

Trygghetsteamet upphör
– Resurserna övergår till hemtjänst och äldreomsorg

Trygghetsteamet upphör från och med den 15 april i år. Då kommer alla resurser istället att övergå till äldreomsorgen och hemtjänsten. Sammantaget är det här en bra förändring, som kommer att gagna medborgarna, menar Robert Brandt, som är förvaltningschef vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

– Den här förändringen innebär att vi på ett bättre sätt kan använda våra resurser. Dessutom kan vi tillgodoräkna oss, och sprida, Trygghetsteamets kompetens så att den kommer fler till del. Sammantaget är det något som gagnar våra medborgare inom hemtjänsten, säger Robert Brandt, förvaltningschef vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

I januari 2021 lade förvaltningsledningen förslaget att från 15 april 2021 flytta uppdraget och resurserna kring behovskartläggning och trygg hemgång från sjukhuset till de ordinarie hemtjänstenheterna. I hemtjänsten finns ett uppbyggt teamarbete med undersköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som kan hjälpas åt att tillsammans med medborgaren och anhöriga kartlägga hur behoven ser ut och vilket stöd som behövs.

– De kvalitetsundersökningar som förvaltningen genomför visar att 90 procent av de medborgare som har hemtjänst, redan idag, är "nöjda" eller "mycket nöjda", så de här resurserna kommer att förvaltas väl, säger Robert Brandt.

Samtliga medarbetare i Trygghetsteamet kommer erbjudas nya placeringar inom Östersunds kommun, och en arbetsgrupp har skapats för att hitta och implementera arbetssätt och fungerande rutiner för kartläggningsarbete och dokumentation i hemtjänsten.

Kontinuitet och trygghet

– De allra flesta medborgarna med detta behov har redan insatser från hemtjänsten sedan tidigare och det blir naturligt att få komma hem med mer stöd av sin ordinarie personal istället för ett helt nytt team. Vi ser att det kommer bidra till ökad kontinuitet och trygghet för medborgaren, säger Robert Brandt.

Nytt arbetssätt och större ansvar för kartläggning och återkoppling till biståndshandläggare bidrar till att arbetet blir mer attraktivt. Arbetssättet innebär en ökad satsning på kompetens och metodutveckling i hemtjänsten vilket kommer gagna många fler medborgare än de fåtal som kommit i kontakt med Trygghetsteamet. 

Höjd status? 

– Att flytta ut uppdraget och resurserna kring behovskartläggning efter sjukhusvistelse till alla hemtjänstutförare tror vi också kommer bidra till att höja statusen på undersköterskors arbete inom hemtjänst och hemsjukvård, säger Robert Brandt.

Trygghetsteamet – Bakgrund

Hösten 2017 fick sektor hemtjänst i vård och omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta en försöksverksamhet med en fristående hemtjänstenhet som skulle vara ett alternativ till korttidsvistelse och säkra en trygg och säker hemgång och behovskartläggning för personer med behov av omfattande stöd från kommunen efter utskrivning från sjukhuset.

Teamet bestod vid starten av 14 undersköterskor, en arbetsterapeut och en chef och var en del av projektet "Trygg hemgång" 

En utvärdering gjordes 2019 och den visade svagheter med organiseringen i ett fast team:

  • Det har varit väldigt svårt att dimensionera teamets storlek då behoven varierar stort från vecka till vecka.
  • Veckor då många har behov av kartläggning i samband med hemgång från sjukhuset har det blivit kö och väntan på sjukhuset för utskrivningsklara medborgare.
  • Veckor då det har varit få eller inga personer som behövt teamets insatser har det blivit problem med överkapacitet.

Värdefull personal har haft för lite att göra, och man har fått försöka hitta rutiner för att planera ut dem att hjälpa till i de andra hemtjänstenheterna. Svårigheten har här varit den korta framförhållningen då personer som är utskrivningsklara på sjukhuset behöver få komma hem samma dag utan fördröjning. Man såg i utvärderingen inte heller att antalet korttidsbeslut hade minskat. 

Under 2020 skrevs ett delvis reviderat uppdrag för Trygghetsteamet och en arbetsgrupp bestående av representanter från Trygghetsteamet, Myndighetsenheten, Uppdragsenheten och verksamhetschef har träffats varje vecka för att snabbt kunna identifiera problem och förbättringsbehov i processen kring hemgång från sjukhuset.  

Under våren 2020 var beläggningen för trygghetsteamet mycket låg vilket delvis kan ha ett samband med Coronapandemin, men det har periodvis varit samma bekymmer under hela försöksperioden. 2020 pausades Trygghetsteamet under hela sommarperioden på grund av låg efterfrågan och för att bättre kunna planera in undersköterskeresurserna i hemtjänsten.

Sidan uppdaterad 2021-02-15