Publicerad 2021-02-18

Crypto-utbrottet blev början till något nytt

Den här dagen för 10 år sedan hävdes kokningsrekommendationen i Östersund. Under tre månader hade Östersundsborna kokat sitt vatten för att inte bli sjuka av parasiten cryptosporidium. På Vatten Östersund hade man jobbat hårt med att få stopp på parasitens framfart genom att installera UV-ljus, spola ledningar och tvätta reservoarer. Nu kunde vardagen börja återgå till det normala. Men för vatten och avloppsbranschen var det här startskottet till något nytt - inte bara i Östersund, utan i hela Sverige och delar av Europa.

Bild på hand som håller i ett glas som fylls med en stråle klart vatten

Den 26 november 2020 var det 10 år sedan Östersundsborna uppmanades att koka sitt vatten för att det fanns en misstanke om att det orsakade magsjuka. Någon vecka senare konstaterades parasiten cryptosporidium i dricksvattnet. Det var många som drabbades och för en del är det en händelse som än idag påverkar deras liv.

18 februari 2011 hävdes äntligen kokningsrekommendationen. På Vatten Östersund, numera Avfall VA, fortsatte arbetet med att utreda var parasiten kom ifrån och vad vi kunde göra för att det inte skulle hända igen. Utredningen för att spåra källan till utbrottet kunde aldrig avgöra exakt var parasiten kommit ifrån. Däremot fanns det en hel del saker man kunde göra för att skydda sig från att en parasit eller något annat skulle kunna förorena vattnet igen.

Utbrottet ledde till viktiga förändringar

En av de främsta åtgärderna som gjordes var att installera UV-ljus i dricksvattenreningen. Det första monterades i Östersunds vattenverk men UV-ljus sattes även in i de mindre vattenverken i byarna utanför staden. Dessutom tar vi idag oftare och fler prover på råvatten och dricksvatten än innan cryptosporidiumutbrottet.

För att skydda de sjöar och vattendrag som vi tar dricksvatten ifrån har vi bildat vattenskyddsområden (se faktarutan). Den lagstiftning och regler som finns för vad man får och inte får göra inom ett vattenskyddsområde kan vara irriterande för privatpersoner, men de är till för att skydda vattentäkter från att förorenas.

- Vi har också hjälp av en tjänst från 1177 där vi tidigt kan se om till exempel ett magsjukeutbrott kan bero på vattnet. Tjänsten bygger på statistik över hur många som ringer med en viss sorts symptom från ett och samma geografiska område. Det ger oss en möjlighet att utreda saken i god tid, förklarar Maria Hellblom, kvalitetsingenjör på Avfall VA Östersund.

Nu kan vi snabbt nå ut med information

I och med parasitutbrottet blev det väldigt tydligt för hela VA-branschen hur viktigt det är med kommunikation i en kris.

- Det räcker inte med enbart teknisk kompetens, allmänheten måste hållas uppdaterad hela tiden, motsvarande dagens pandemipresskonferenser, menar Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.

Under de 10 åren som har gått har våra möjligheter att nå ut med information till våra kommuninvånare utvecklats på flera sätt. Vi kan till exempel skicka sms direkt till berörda personer som kan komma både i textform och som upplästa meddelanden via telefon. Vi har tillgång till Facebook, servicemeddelanden via vår hemsida men även de traditionella kanalerna som radio, tv och tidning och den klassiska lappen i brevlådan. Det gör det enklare för oss att snabbt nå ut till många med brådskande information.

Samtidigt är det en svår balansgång att avgöra hur mycket och vilken information som ska gå ut för att inte oroa. En följd av parasitutbrottet är att många boende i Östersund fortfarande fruktar det värsta när en kokningsrekommendation går ut. Det märks direkt i flaskvattenhyllorna i matvarubutiken. Det finns medborgare som har egna UV-filter och fortfarande dricker flaskvatten istället för kranvatten.

Vi är hellre försiktiga och rekommenderar kokning vid minsta risk att vattnet kan ha förorenats, även om det i många fall inte hade behövts. Samtidigt vill vi inte skapa oro bland medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg att en kokningsrekommendation inte är en ovanlighet. Under 2018 fick Livsmedelsverket in rapporter på totalt 648 dygn av kokningsrekommendationer runt om i Sverige. Året innan låg siffran på 1 029 dygn.

VA-frågorna lyftes fram i ljuset

Cryptosporidiumutbrottet i Östersund förändrade mycket. Inte bara för de personer som drabbades och de som än idag lever med men efter parasiten, utan för hela VA Sverige och delar av Europa. Många glömmer att även Skellefteå kommun drabbades av cryptosporidium ungefär samtidigt som Östersund, med ungefär 20 000 personer som insjuknade. Ett parasitutbrott hade lätt kunnat förbises, men inte två.

De båda utbrotten lyfte fram VA-frågorna i ljuset. Ingen ville råka ut för vad som hände i Östersund och Skellefteå och vikten av att ha en väl fungerande rening av sitt vatten och ett vältrimmat vattenledningsnät blev angelägna frågor bland landets politiker.

- Vikten av rent vatten kom upp i debatten och har blivit kvar där skulle jag vilja säga, konstaterar Birger Wallsten.

- Kunskapsnivån kring parasiter och inom mikrobiologi höjdes allmänt och speciellt inom VA. Man får nog säga att man hade generellt dålig kunskap innan. Insikten om att dessa parasiter även kunde "drabba" oss i Sverige var nog inte riktigt etablerad vid den tiden.

I hela Sverige ligger man efter med att renovera och förnya VA-systemen. Många vatten- och avloppsanläggningar byggdes runt 60- och 70-talen och många av dem har inte varit med om några större renoveringar. I efterdyningarna av parasitutbrotten gjorde Svenskt Vatten en utredning kring reningen i de svenska vattenverken. 2014 hade 56 procent av alla ytvattenverk i Sverige UV-ljus i sin reningsprocess. 2018 var siffran 90 procent.

- Utbrotten i Östersund och Skellefteå får man säga var startskottet för en massiv utbyggnad av UV-ljusanläggningar vid vattenverken i Sverige. Man använde naturligtvis UV innan men det var nog i mindre skala, på mindre grundvattentäkter, menar Birger Wallsten.

Mer resurser till VA-projekt

För att kunna renovera VA-systemen och sätta in UV-ljus till exempel krävs pengar. Efter utbrotten blev det helt enkelt lättare för VA-verksamheterna att få mer pengar i kommunernas budgetar.

Vatten Östersund, som nu heter Avfall VA, har de senaste 10 åren vuxit ordentligt rent personalmässigt. Samtidigt har nya projekt vuxit upp och tagit fart. Ombyggnation, nybyggnation och renovering av vatten- och avloppsanläggningar, renovering av 5,9 km ledningar varje år och satsningar på att skydda våra vattentäkter är bara några av de arbeten som görs för att trygga vår dricksvattenkvalitet. I hela kommunen.

Men det finns fortfarande saker som kan bli bättre. Ett exempel på detta är fler laboratorium som kan utföra screenings och utredningar på vattenföroreningar i flera delar av landet.

- En annan sak som VA-branschen är i stort behov av är ny personal med olika kunskaper. Det händer mycket inom vatten och avlopp just nu och att jobba med det är både spännande och viktigt, säger Maria Hellblom.

Ordförklaring:

Råvatten – vatten som används för att tillverka dricksvatten
Ytvattenverk – ett vattenverk som använder vatten från en sjö, älv eller annat vattendrag för att tillverka dricksvatten
Grundvattentäkt – en naturlig förekomst av vatten som finns djupt nere i marken och används för att tillverka dricksvatten
Vattentäkt – en naturlig förekomst av vatten (en sjö, vattendrag eller grundvatten i marken) som används för att tillverka dricksvatten
Screening – en typ av undersökning

 

Fakta:

Vattenskyddsområde
Ett geografiskt avgränsat område som är till för att skydda de platser där många människor tar vatten till dricksvatten.

De som bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde måste vara extra försiktiga. Det kan till exempel finnas regler om hur man får använda oljeprodukter, växtskyddsmedel eller gödsel.

I Östersund finns sex vattenskyddsområden. Läs mer om dem på www.ostersund.se/vatten

Kokningsrekommendation
Vanliga anledningar till kokningsrekommendationer är:

  • En vattenläcka eller ett ledningsarbete har gjort vattenledningen trycklös. Saknas tryck kan bakterier från smuts och jord leta sig in i ledningarna. Kommunerna tar det säkra före det osäkra och ber de berörda att koka vattnet tills vattenprover visar att allt är som det ska.
  • Kommunen har upptäckt bakterier, virus eller parasiter i vattnet under vanlig provtagningsrutin.
  • Något fungerar inte som det ska i dricksvattenverken

Sidan uppdaterad 2021-02-18