Publicerad 2021-03-22

Klimatförändringarna för med sig nya VA-utmaningar

Idag 22 mars är det Världsvattendagen. Den grundades av FN 1992 och är till för att påminna om hur viktigt vårt vatten är, både som dricksvatten och naturresurs. Årets tema är ”Vatten och klimatförändringar”. Att klimatet förändras är ingen nyhet och Östersunds kommun försöker ligga steget före för att kunna fortsätta tillverka rent och hälsosamt dricksvatten och rena avloppsvatten.

Hand som håller ett glas som fylls med klart vatten.

Klimatförändringarna för med sig bland annat höjda temperaturer och mer regn som kommer allt oftare som stora skyfall istället för vanliga regnväder. Båda dessa har stor påverkan på vårt vatten.

Den varmare temperaturen värmer upp vattnet i sjöar och vattendrag och i varmare vatten är det lättare för bakterier och alger att växa och frodas. Det ställer större krav på våra vattenverk som ska rena vattnet till dricksvatten. Men det kan också ställa till det för de privatpersoner som tar dricksvatten från sjöar och vattendrag.

- Det stora problemet är att regnet kommer att bli mer oregelbundet. Det kan gå mycket lång tid mellan regnen och det blir torka, men det kommer också komma många fler skyfall, säger Tore Johansson, Utredningsingenjör på Avfall VA. Det kallas för skyfall när det kommer minst 50 mm på en timme eller regnar minst 1 mm på en minut.

Problem för fastighetsägare med egen brunn

Regnet kan påverka vårt vatten på många sätt. Torkan gör att det blir väldigt torrt i marken och grundvattnet sjunker eller flyttar på sig. Det är ett mycket vanligare problem i södra Sverige men det kan även drabba de som har en egen dricksvattenbrunn här i norra Sverige.

Även för mycket vatten i marken kan bli ett problem för de som använder egna brunnar. Infiltrationer från avloppsbrunnar fungerar inte bra när marken är blöt och i en dricksvattenbrunn kan regnvatten tränga in och försämra dricksvattenkvaliteten.

Stora regnmängder ställer till det

Regn och smältvatten som hamnar på gator och hustak kallas för dagvatten. När det regnar under kort tid i staden, där det finns mycket asfalt och hus, hinner inte vattnet rinna undan. Då kan det bli översvämningar som skadar vägar och fastigheter.

Dagvatten innehåller en del föroreningar som bland annat asfaltrester, oljerester och skräp. De kraftiga regnen som kommer med klimatförändringarna sköljer dessutom med sig föroreningar som tidigare legat djupt nerbäddade i marken. Dessa föroreningar rinner ut i vattendrag och sjöar via de dagvattensystem som leder undan vattnet.

Dagvattenledningar som felaktigt kopplats till avloppsledningarna och ett otätt avloppsledningsnät gör att regnvattnet hamnar i avloppsledningarna. Det betyder att det kommer mycket mer vatten till reningsverken. Regnvattnet kyler ner avloppsvattnet och gör det svårare att rena och det ökar belastningen på både verken och pumpstationerna.

Vad gör vi för att möta utmaningarna?

Planeringen för att bygga ett nytt dricksvattenverk i Östersund är i full gång och den nya reningstekniken i verket är ett steg mot att klara av de förändringar som väntar. Vi letar hela tiden felkopplingar och renoverar ledningar för att undvika att regnvatten hamnar i avloppssystemen.

- Vi lägger mycket krut på att hantera stora och kraftiga regnoväder, säger Sol Kluge, Dagvattenstrateg på Avfall VA. Genom att till exempel behålla grönytor som gräsmattor, diken eller små dungar kan vattnet på ett naturligt sätt tas upp och rinna ner i marken istället för att bilda översvämningar.

Viktigt att rena dagvattnet för att skydda Storsjön

Dagvatten rinner ner i brunnar som leder ut vattnet i diken, bäckar och sjöar, som till exempel Storsjön. Det finns i dagsläget ett antal utjämningsmagasin där vattnet kan samlas upp och bromsas in lite när det regnar riktigt mycket. Det är för att ledningarna och brunnarna inte ska bli överfulla och bilda översvämningar.

- Vi vill hitta mer naturliga sätt att ta hand om dagvattnet som renar vattnet bättre. Om vattnet kan sjunka ner i marken ökar grundvattennivån och det hela blir mer naturligt. Dagvatten som rinner ut i ledningar renas inte alls, förklarar Tore Johansson.

Idag finns flera dagvattenanläggningar som både samlar upp regnvatten och delvis renar det. Men det finns bara två anläggningar som är byggda enbart för att rena dagvatten.

- Dagvatten innehåller en hel del föroreningar. Många dagvattenledningar mynnar ut i Storsjön som också är vår dricksvattentäkt. Det är jätteviktigt att skydda den, säger Sol. Därför planerar vi att bygga flera reningsanläggningar för dagvatten.

Det har alltid varit viktigt att ta hand om och rena dagvatten för att vi ska kunna leverera bra dricksvatten. Med klimatförändringarna blir det arbetet ännu viktigare.

Sidan uppdaterad 2021-05-26