Publicerad 2021-03-29

Är du intresserad av att låta ditt barn gå på samisk förskola?

Under senaste läsåret har Östersunds kommun haft flera samråd med samiska vårdnadshavare kring hur kommunen kan skapa en samisk förskoleverksamhet.

barn som leker på gräs

Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det inne­bär bland annat att du som är same har möjlighet att använda samiska i din kontakt med kommunen och att du har rätt till förskoleverksamhet och äldre­omsorg helt eller väsentlig del på samiska.

Kommunen strävar efter att starta den samiska förskoleverksamheten till hösten 2021 och verksamheten kommer till en början bedrivas en dag i veckan. På sikt hoppas vi att verksamheten ska växa och omfatta alla dagar i veckan. I samråd med samiska vårdnadshavare har vi kommit fram till att starta med en dag i veckan. Förhoppningen är att den verksamhet som erbjuds kommer att vara helt eller till väsentlig del på samiska (syd- och nordsamiska) samt vila på en samisk pedagogik. Vi vill också kunna erbjuda samiska måltider.

Förutsättningar:

  • Verksamheten kommer erbjudas en dag i veckan på måndagar, från hösten 2021.
  • Ditt barn behåller sin plats på sin ordinarie förskola och går där övriga dagar i veckan.
  • Den samiska avdelningen kommer troligen vara belägen på en förskola på Frösön.
  • Vårdnadshavare ansvarar själva för att skjutsa till och från den samiska avdelningen den dag i veckan det bedrivs.

Anmäl ditt intresse!

Är du intresserad av att ditt/dina barn deltar i en sådan verksamhet? För att kunna starta till hösten måste vi veta hur många föräldrar som är intresserade av verksamheten. Därför är det viktigt att du anmäler ditt intresse! När vi vet att vi har hur många som är intresserade kan vi gå vidare i processen genom att rekrytera och bemanna. Gå in på Östersunds kommuns e-tjänst och välj “samisk förskoleverksamhet” i rullmenyn där man kan välja förskola.

Anmäl här

Samråd och föreläsning

Alla som har anmält intresse kommer kallas till ett samråd senare i vår för att få mer information om och möjlighet att påverka verksamheten. I samband med samrådet kommer också Sig-Britt “Pia” Persson att berätta om de erfarenheter som gjordes under ett sydsamiskt språkprojekt i Svahken sijte, på norska sidan, där man arbetade för att revitalisera sydsamiskan med början i förskolan. Pia har arbetat mycket med sydsamiskt språk och var en av dem som deltog i projektet.

Läs mer om Östersund som samisk förvaltningskommun här

Frågor?

Om du vill veta mer eller om du undrar över något så är du välkommen att höra av dig till kommunens projektledare eller till någon av föräldrarna som deltagit i samråden.

Anna Rosén, sakkunnig för förskolefrågor, Östersunds kommun 063-14 49 47, anna.rosen@ostersund.se

Silje Thomasson, förälder som deltagit i kommunens samråd 070-661 70 74, silje38@hotmail.com

Mirja Lindberget, förälder som deltagit i kommunens samråd, 073-656 61 68, mirja.lindberget@biegga.com

Mejtie aarhskuvlem dov maanese sïjhth?

Daan minngemes jaepien Staaren tjïelte gellien aejkien saemien eejhtegi- jïh åeliealmetji ektine tjåanghkojne raeriestamme guktie tjïelte maahta saemien aarhskuvlem faaledh.

Tjïelte sæjhta saemien aarhskuvlem tjaktjen 2021 aelkedh jïh aalkoste aktem biejjiem våhkosne. Båetije beajjan håhkesjibie edtja gellebh/gaajhkh biejjieh våhkosne sjïdtedh, men daan mearan saemien eejhteginie- jïh åeliealmetjinie ektine raeriestamme aelkedh aktem biejjiem våhkosne. Håhkesjibie aarhskuvlem mejtie faalebe edtja dan gåhkese guktie nuepie saemiengïeline (åarjel- jïh noerhtesaemien) jïh pedagogihkesne årrodh. Aaj sïjhtebe saemien beapmoeh faaledh.

Veanhtoe:

  • Aarhskuvlem faala aktem biejjiem våhkosne, måantah, tjaktjeste 2021.
  • Dov maanan sijjie aajmojne aarhskuvlesne gusnie aarhskuvlesijjiem dejnie jeatjah biejjine åtna.
  • Dïhte saemien goevtese aktene aarhskuvlesne Frösönisnie edtja årrodh.
  • Eejhtegh- jïh åeliealmetjh tjuerieh jïjtjh sijjen maanide dahkoe voejehtjidh jïh destie vïedtjedh dan biejjien våhkosne gosse aarhskuvle.

Bievnieh jis sïjhth meatan årrodh!

Mejtie sïjhth dov maana/maanah edtja/edtjieh meatan aarhskuvlesne årrodh? Jis tjaktjese maehtedh aelkedh tjoerebe daejredh man gellie eejhtegh sijhtieh dej maanah edtjieh meatan aarhskuvlesne årrodh. Dan åvteste vihkeles bievnieh sïjhth meatan årrodh! Gåessie daejrebe man gallesh sjidtieh maehtebe barkedh guktie lohkehtæjja jïh barkijh dïsse jaksebe.

Naemhtie darjoeh gosse edtjh bievnedh sïjhth meatan årrodh.

Gosse bievnieh dellie Staaren tjïelten e-dïenesjem ohtsedh jïh veeljh “samisk förskoleverksamhet” jïh desnie maahtah aarhskuvlem veeljedh.

Raeriestimmie jïh lohkehtimmie

Gaajhkesh gïeh beavneme sijhtieh meatan årrodh, tjåanghkose böörebe desnie vielie bïevnesh aarhskuvlen bïjre åadtjoeh jïh nuepiem aaj maam joem aarhskuvlen sisvegen bïjre jiehtedh jïh

dovne baajnehtidh. Daennie tjåanghkosne aaj Sig-Britt “Pia” Persson edtja soptsestidh akten åarjelsaemien gïeleprosjeekten bïjre Svahken sïjtesne, Nöörjesne, gusnie barkin åarjelsaemien gïelem vihth jieliehtidh gosse aarhskuvlesne eelkin. Pia jeenjem åarjelsaemiengïeline barkeme jïh akteste dejstie gie meatan daennie prosjeektesne.

Saemien reeremetjielte


Gyhtjelassh?

Jis vielie sïjhth daejredh jallh maam bïjre ussjedh maahtah tjïelten prosjeekteåvtehkinie govlehtidh jallh naan dejstie eejhtegistie gïeh meatan orreme jïhraeriestamme.

Anna Rosén, sakkunnig för förskolefrågor, Östersunds kommun 063-14 49 47, anna.rosen@ostersund.se

Silje Thomasson, förälder som deltagit i kommunens samråd 070-661 70 74, silje38@hotmail.com

Mirja Lindberget, förälder som deltagit i kommunens samråd, 073-656 61 68, mirja.lindberget@biegga.com

Sidan uppdaterad 2021-05-05