Publicerad 2021-03-30

Förskola i Odensala till granskning

Nu skickas förslag till ny detaljplan för Luktärten 1 förskola i Odensala ut på granskning.

Planområde Luktärten 1

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att ersätta dagens förskolebyggnad på fastigheten Luktärten 1 med en större byggnad anpassad för fler barn. Detta för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Odensala. Området är sedan tidigare planlagt för en förskola med tre avdelningar och tillhörande gård. Den nya detaljplanen innebär att fastigheten och byggrätten utökas för att få plats med en förskola för cirka sex avdelningar. Förslaget är också att förstora det tillhörande området och skapa en större förskolegård med varierande terräng och växtlighet. Gården ska erbjuda både soliga och skuggiga platser och vara väl anpassad för lek året om.

Granskningen pågår från den 30 mars till den 23 april 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 23 april.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadressen: samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Detaljplanen har varit på samråd

Detaljplanen för Luktärten 1 har i december och januari varit ute på samråd, då det var möjligt att lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget till kommunen. De synpunkter som kom in har sammanställts i en samrådsredogörelse, tillsammans med hur kommunen ställer sig till dem och om planförslaget har ändrats, och i så fall hur.

Vad är granskning?

Granskningen ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter

Sidan uppdaterad 2021-03-30