Publicerad 2021-04-15

Medborgardialog med samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar

Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar har enligt Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk vissa rättigheter till inflytande och delaktighet, information och myndighetskontakter, språk och kultur, förskola samt äldreomsorg.
Östersunds kommun arbetar nu fram en riktlinje för vårt minoritetspolitiska arbete. I den processen vill vi höra just dina synpunkter!

Urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar

Varmt välkommen till medborgardialog i form av ett digitalt möte 21 april klockan 18.00-20.00 med Camilla Olofsson och Patricia Fjellgren från Kommunledningsförvaltningen.

Anmäl dig till camilla.olofsson@ostersund.se eller Kundcenter på telefon 063-14 30 00. Meddela samtidigt om du vill ha tolkning till meänkieli, romani chib, finska, jiddisch, sydsamiska eller nordsamiska under mötet. Du får en länk till mötet per e-post.

Välkommen!

Saemien, romeren, judaren, svöörjesåevmien jih tornedalen almetjigujmi soptsestalledh

Saemieh, romerh, judarh, svöörjesåevmien- jïh tornedalen almetjh reaktah utnieh gïelem jih kultuvrem, inflytande och delaktighet, bïevnesidie jïh myndigheete-gaskesadtemem, aarhskuvlem jïh voereshoksem laaken nasjovnelle unnebehåhkoej jïh unnebelåhkoej gïeli mietie nuhtjedh. Staaren tjïelte lea strategijem darjoeminie guktie tjïelte edtja unnebelåhkoepolitïhkijne barkedh. Mijjieh sïjhtebe daejredh mij leah dutnjien vihkeles.

Buerie båeteme digitaale tjåanghkose voerhtjen 21.b ts.18.00-20.00

Bïeljelh camilla.olofsson@ostersund.se jallh ringkh Dïenesjejarngese tel. 063-14 30 00 jis sïjhth meatan årrodh. Bïeljelh aaj jis meänkielese, romani chibese, såevmien gïelese, åarjelsaemien gïelese jallh noerhtesaemien gïelese toelkemem sïjhth. Mijjieh tjåanghkoe-svaalthesem e-påastine dutnjien seedtebe gosse datne tjåanghkoese bïeljelamme.

Buerie båeteme!

Sidan uppdaterad 2021-04-15