Publicerad 2021-04-16

Polisen och Östersunds kommun samarbetar för att öka tryggheten

Lokalpolisområde Östersund och Östersunds kommun har avgett gemensamma medborgarlöften för 2021–2022, som ett sätt att skapa relevanta mål för det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Som plattform för arbetet med medborgarlöftena finns den gemensamma samverkansöverenskommelsen.

medborgarlöfte hjärta

Medborgarlöftena ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgares och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polis och kommun

Varför vi börjar med EST

Det har saknats en tydlig och systematisk samverkansstruktur och gemensam lägesbild kring de utmaningar som finns inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i vardagen. Lägesbilden behöver också ge viktig information och kunskap om brott och otrygghet från andra aktörer såsom fastighetsbolag och näringsliv. Ett breddat kunskapsunderlag stärker trovärdigheten i att identifiera de mest framträdande brottsproblemen.

- Genom EST får vi förutom möjligheten att arbeta mer strukturerat även möjlighet att samordna alla aktörers resurser där kraftsamling behöver ske. VI får också underlag för att se vilka områden som behöver prioriteras mer långsiktigt, säger Andrea Eriksson, säkerhetssamordnare, Östersunds kommun.

Vad är EST?

EST (effektiv samordning för trygghet) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa i hel-och halvoffentliga miljöer och ge förutsättningar för att öka invånarnas trygghet i det offentliga rummet. Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation.

EST bygger på kunskap, systematik och långsiktighet och förespråkas i internationell forskning. EST stöds också av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten och Sveriges kommuner och Regioner, och även i regeringens brottsförebyggande program ”Tillsammans mot brott”. Det centrala i arbetsmetoden är själva samordningen, det vill säga den konkreta samverkan som sker, främst mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget men också med näringsidkare, organisationer och andra myndigheter.

- Den gemensamma lägesbilden hjälper oss att prioritera och rikta det brottsförebyggande arbetet både på kort sikt och på längre sikt. Den information vi får från medborgarna via enkätundersökningarna är en viktig del i utformningen av medborgarlöftet, säger Maria Könberg, kommunpolis, lokalpolisområde Östersund.

Vad händer nu?

I vår samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Östersund har vi identifierat vikten av samverkan kring det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Inom ramen för medborgarlöftena kommer polisen och kommunen nu att börja arbeta utifrån arbetssättet EST.

Läs mer om hur vi jobbar med trygghet och brottsförebyggande arbete här


Medborgardialog - var med och påverka du också

Polisen i Jämtlands län genomför nu en medborgardialog med fokus på trygghet. Enkäten riktar sig direkt till dig som medborgare medan EST-uppdraget är ett samarbete mellan kommun/polis/bostadsbolag/näringsliv.

Genom medborgardialogen har du som bor eller verkar i någon av länets kommuner nu chansen att påverka vad polis och kommun kan samverka kring i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

För att nyttja våra respektive kunskaper och resurser på bästa sätt behöver polisen och kommunerna ha gemensamma lägesbilder. För att skapa gemensamma lägesbilder hämtar vi information från många källor och medborgardialogen är en viktig sådan.

Därför ber vi nu att du berättar om din upplevda trygghet, ditt svar är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete.

Frågorna går att besvara till och med den 28 april. Enkäten är stängd för denna gång.


Sidan uppdaterad 2021-05-11