Publicerad 2021-04-21

Rapport från Tekniska nämnden 21 april

Ja till fler sittbänkar på offentliga platser och igångsättning av rötgasanläggning för att ta hand om länets samlade matavfall. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 21 april.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 21 april. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Fler sittbänkar underlättar för äldre att våga gå ut

Socialdemokraterna har tidigare lämnat en motion till Kommunfullmäktige om fler sittbänkar på offentliga platser. Tekniska nämnden föreslog nu Kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att det tas fram ett styrande dokument i enlighet med motionens intention. En förutsättning är att Kommunfullmäktige tillsätter medel för investering och drift av fler sittbänkar.

Förslaget är i linje med Östersunds kommuns strävan att bli en mer ”åldrandevänlig” kommun. Fler sittbänkar kan bidra till att fler äldre vågar gå ut, om de vet att det finns någonstans att vila. Det framgår av svaren i en enkätundersökning där kommunen ställt frågor till äldre över 65. Enkäten är gjord inom ramen för ”Projekt Age-friendly cities and communities”.

Inventering av sittbänkar blir underlag för planering

Inom Östersunds kommun finns idag cirka 1 000 sittplatser i form av parksoffor och bänkar på offentlig plats. Av dessa är cirka 400 lösa.

Under sommaren 2020 inventerade kommunen alla sittplatser på offentlig plats. Tanken är att varje sittplats ska vara registrerad med position, typ och skick. Fullt utbyggd ska denna GIS-databas både fungera som underlag för planering av nya sittplatser och för planering och registrering av drift och underhåll.

Den kan också utvecklas för att kommunicera med medborgarna om till exempel önskemål om sittplatser och felanmälningar.

Ja till att anlägga rötgasanläggning

Tekniska nämnden sa ja till igångsättningstillstånd, bygge och drift av en rötgasanläggning vid Gräfsåsens avfallsanläggning. Anläggningen är tänkt att bli ett kommunägt aktiebolag där samtliga kommuner i länet är delägare. Den ska vara klar för produktion juni 2025

I juni 2019 beslutade Tekniska nämnden att starta en förstudie för att utreda förutsättningar att bygga en rötningsanläggning i Östersund för att ta hand om Jämtland/Härjedalens läns samlade matavfall. Förstudien avrapporterades och godkändes nu på nämndens möte.

Här kan du läsa mer om Rötgasanläggning för matavfall i Jämtland Härjedalen

Sidan uppdaterad 2021-04-21