Publicerad 2021-04-22

Odensala 12:2 m.fl. Pumpstation till samråd

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en pumpstation för råvattenintag till det nya vattenverket som planeras i Minnesgärde. Samrådet pågår mellan 22 april och 16 maj 2021.

Illustration pumpstation Odensala

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en pumpstation för råvattenintag till det nya vattenverket som planeras i Minnesgärde. Anläggningen är en samhällsviktig verksamhet.

Planen handläggs med så kallat "utökat förfarande".

Samrådet pågår från den 22 april till den 16 maj 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 16 maj.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Samråd

Samrådet ska ge insyn i planarbete, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2021-04-22