Publicerad 2021-05-26

”Ett viktigt steg för att förbättra trafiksituationen i Lillänge”

Östersunds kommun har under en tid utrett olika alternativ och möjligheter att förbättra trafiksituationen i Odenskog/Lillänge. Dagens besked att betongstationen är såld till en aktör som vill utveckla området för handel är en viktig del för att få till en bra lösning för trafiken.

Karta över eventuell ny väg

– Försäljningen innebär ett perfekt tillfälle för att börja åtgärda trafiksituationen, vilket i första steget innebär att avlasta stora Lillänge-rondellen i första hand, och få ett bättre flöde in och ut ur handelsområdet, säger Tore Åberg, sektorchef på Östersunds kommuns tekniska förvaltning.

Direktiv från politiken är att gemensamt med den nya ägaren av Betongstationen söka ett planbesked för hela området inklusive den kommunala marken som ligger i anslutning till fastigheten.

Syftet är att detaljplanera allt i ett sammanhang. Planen kommer förutom handelsytor innehålla en ny relativt stor rondell på Hagvägen, som avlastar rondellen vid E14, och en anslutning till handelsområdet via en ny lokalgata (se bild).

– Nu ansöker vi om ett planbesked som kommunstyrelsen får ta ställning till i september, säger Bengt Gryckdal, områdeschef på mark- och exploatering.

Efter politisk beslut kan detaljplanearbetet starta hösten 2021 och i det planarbetet ska det också utredas om det behövs en ny rondell på Stuguvägen för att ansluta till Körfältsvägen.

Ovanstående arbete är kostnadsbedömt till cirka 20–25 miljoner kronor och behöver tas upp i kommande investeringsbudgetar.

– Utredningen kring trafiksituationen ger också förslag på fler lösningar för trafiken i Odenskog. Men vi ser alltså det här som ett stort och viktigt första steg, säger Tore Åberg.

Sidan uppdaterad 2021-05-26