Publicerad 2021-05-26

Rapport från Tekniska nämnden 26 maj

Ja till naturlekplats och utredning om cykelgator och trafikfria områden runt skolorna. Det är några av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 26 maj.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 26 maj. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till utredning om trafikfria områden runt skolorna

Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige bifaller en motion om att utreda trafikfria områden runt kommunens förskolor och grundskolor.

Motionen kommer från Miljöpartiets fullmäktigegrupp. I december 2020 föreslog gruppen en utredning om hur trafikfria områden kan skapas runt kommunens för- och grundskolor. Gruppen föreslog också att kommunen inrättar trafikfria områden runt alla kommunala för- och grundskolor.

Motionen remitterades till Tekniska nämnden för yttrande, innan Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Tekniska nämnden föreslår nu att Kommunfullmäktige bifaller motionen om att utreda trafikfria områden. En förutsättning är att förvaltningen kan ansöka om ytterligare 500 000 kronor för år 2021.

Nämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen om att redan nu inrätta trafikfria områden. Motivering var att den föreslagna utredningen först behöver visa om trafikfria områden kan inrättas - och till vilken kostnad.

Ja till utredning om cykelgator i centrum

Nämnden föreslår också att Kommunfullmäktige bifaller en motion om att utreda vilka gator som kan omvandlas till cykelgator. En förutsättning är att Tekniska nämnden ger Teknisk förvaltning ett utredningsuppdrag tillsammans med Samhällsbyggnad. De två förvaltningarna bör tillsammans utreda hur cykelvägnätet kan utvecklas genom att man inrättar cykelgator.

En cykelgata kan kort beskrivas som en gata där fordon får färdas i högst 30 km/timmen och där föraren av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte får plats.

Även den här motionen kommer från Miljöpartiets fullmäktigegrupp. I december 2020 föreslog fullmäktigegruppen en utredning om vilka gator som kan omvandlas till cykelgator. Gruppen föreslog också att kommunen inrättar flera cykelgator i kommunens tätorter.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till Tekniska nämnden och Miljö- och samhällsnämnden för yttrande innan Kommunfullmäktiger fattar slutgiltigt beslut.

Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om att redan nu inrätta cykelgator i kommunens tätorter. Motiveringen är att utredningen först behöver visa vilka gator som kan omvandlas till cykelgator.

Ja till medborgaförslag om naturlekplats

Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige bifaller ett medborgarförslag om naturlekplats i anslutning till motionsspår eller friluftsområden. Nämnden föreslår att förslaget bifalls på så sätt att det tas med i revideringen av kommunens styrdokument om allmänna lekplatser.

Medborgarförslaget att anlägga en naturlekplats har samlat 28 underskrifter. Förslagsställarens idé är att en naturlekplats i anslutning till motionsspår/friluftsområde ska vara anpassad till flera åldersgrupper, med möjlighet till korvgrillning, förslagsvis på något av kalhyggena på Östberget.

Förslagsställaren lämnar också ett par exempel på naturlekplatser från;

Tekniska nämnden anser att det är ett intressant förslag som kan öka fysisk aktivitet för både unga och äldre.

Sidan uppdaterad 2021-05-26