Publicerad 2021-06-08

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen 8 juni höll Kommunstyrelsen digitalt sammanträde. Det var många ärenden på dagordningen. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Detaljplan för G III-torget godkändes

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för Gustav III:s torg. V tillsammans med MP yrkade på återremiss. Detaljplanen överlämnas nu till Kommunfullmäktige 21 juni för antagande.

Säljer mark för bostadsbyggande

BoKlok Mark och Exploatering AB byggde rad-, par- samt flerbostadshus i en första etapp i området kring Odenvallen under 2018–2019. Enligt markanvisningsavtalet har företaget rätt att förvärva även den återstående delen inom detaljplanen för byggande av flerbostadshus. Östersunds kommun säljer nu del av fastigheten Odensala 12:1 för en köpeskilling om 8 000 000 kronor till BoKlok Mark och Exploatering AB.

Kommunen säljer fastigheter

Sektor Fastighet har tagit fram ett förslag på fastigheter som kan avyttras. De fastigheter som lyfts fram nyttjas inte av kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår att gå vidare med förslaget som innehåller 12 objekt i den aktuella listan. Ytterligare fyra objekt har återremitterats.

Investering i tvätthall

Kommunstyrelsen föreslår att KF beviljar investeringsmedel om 6,5 miljoner kronor till kommunens egen tvätthall Fagerbacken. Tvätthallen är flera årtionden gammal och står inför stora underhållsbehov. I dagsläget går tvätthallen inte att använda utan har stängts av för ordinarie verksamhet.

Passage på Tandsby skola åtgärdas

Ett långvarigt problem med en passage mellan förskolelokaler och matsalen i Tandsbyn kan få en lösning. Den befintliga passagen är stängd sedan länge på grund av bland annat fuktproblem. Nu kan fullmäktige bevilja 1 miljon kronor ur en investeringsreserv för att skapa en utvändig gång för transport av matvagnar i första hand.

Översyn av belysning på förskolor

I en motion föreslår Rosi Hoffer och Jean Luc Kabisa (S) att det görs en översyn av förskolors belysning för att förbättra personalens arbetsmiljö samt barnens trygghet. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Nej till sänkt hastighet på Opevägen

Kommunstyrelsen avslår ett medborgarförslag om sänkt tillåten bilhastighet – från 60 till 40 km/h – på Opevägen mellan Plantskolan och Furuparken. I förslaget ingår även att sätta upp en fartkamera.
Under de fem senaste åren har fem olyckor rapporterats på sträckan. Dessa olyckor bedöms inte ha någon grund i en för högt satt hastighet. På sträckan finns avskild gång- och cykelbana. Trafiksäkerhetskameror etableras av Trafikverket på i huvudsak statliga vägar, och förvaltas av Trafikverket och polisen.

Budgetuppföljning tertial 1

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för perioden januari till april. Per april 2021 redovisar kommunen ett resultat på 121,4 miljoner kronor och en prognos för året på 91,2 miljoner kronor. Prognosen på helår är 74,2 miljoner kronor bättre än budget, och beror i huvudsak på ökade skatteintäkter (76,5 miljoner kronor).

Fler sittbänkar på offentliga platser

Socialdemokraterna vill i en motion att kommunen ska ta fram en strategi för fler sittbänkar på offentlig plats, för att underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättningar. I strategin ska även ingå en plan för underhåll. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Föreslår gratis mensskydd till elever

Rosi Hoffer (S) föreslår i ett initiativärende att kommunen tillhandahåller fria mensskydd till kommunens elever på alla grund- och gymnasieskolor. KS bestämde att bereda ärendet och ta upp det till beslut i augusti.

Mål och budget 2022

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag på budget 2022, samt plan för 2023–2024. Sammanfattningsvis är ett resultat på + 89,6 miljoner kronor satt för 2022. Resultatet är i nivå med så kallad god ekonomisk hushållning som ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Budget 2022 innehåller effektiviseringskrav på 40, 1 mnkr, och investeringsvolymen 1 036 mnkr. Budgetförslaget presenterades ”på bordet” under KS, och debatten väntar till Kommunfullmäktige 21 juni då oppositionen presenterar sitt motförslag.

Sidan uppdaterad 2021-06-08