Publicerad 2021-06-11

Debattsvar om KAST-mottagning: "Viktigt arbete på flera fronter"

I en debattartikel i ÖP och LT den 9 juni kritiserar Kvinnojouren beslutet om att länets kommuner ska samverka kring en så kallad KAST-mottagning. Styrgruppen för Centrum mot våld i Jämtlands län skriver här ett svar.

Länets kommuner väljer att samverka kring en mottagning för personer som köper sexuella tjänster, en så kallad KAST-mottagning. Mottagningen inryms i den redan befintliga länsverksamheten Centrum mot våld och öppnar hösten 2021. Mottagningen finansieras genom medel från Länsstyrelsen.

Samtalen på mottagningen är frivilliga och sker individuellt. De syftar till att förändra ett brottsligt och oacceptabelt beteende att köpa sexuella tjänster och inleds med ansvarstagandet för sina handlingar.

Behandlarna har en lång erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete och använder sig av den erfarenhet som de övriga KAST-mottagningarna runt om i landet byggt upp under ett flertal år och som vilar på teoretisk grund kring beteendeförändring. Alla socialtjänstens insatser ska enligt lag bygga på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet vilket mottagningen successivt kommer att medverka och bidra till.

Minska efterfrågan

Av Regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel framgår att ”det är tydligt att arbetet mot prostitution och människohandel behöver bli effektivare och mer målinriktat”. I handlingsplanen nämns insatser för att stärka stödet till de som är utsatta, men det poängteras vidare att ”Ytterligare en viktig del, särskilt när det gäller prostitution och människohandel för sexuella ändamål, är att minska efterfrågan.”

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor står att ”Förebyggande ska betraktas som strategins huvudsakliga inriktning och som en central aspekt av samtliga fyra målsättningar. Förekomsten av upprepat våld kan minska genom att samhället blir bättre på att upptäcka våld, förmå våldsutövare att ändra sitt brottsliga beteende och att erbjuda våldsutsatta kvinnor och flickor starkare skydd och stöd.”

Att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål behöver ske på många olika fronter samtidigt. Att förstärka det stöd som i dag finns för de som utsätts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål är centralt. Därtill behöver informationen om det stöd som finns förbättras.

Behöver förtydligas

Länsstyrelsens kartläggning från 2020 ”Samtycke till salu” skriver att arbetet mot prostitution måste skärpas och prioriteras i de verksamheter som möter den målgruppen.

Polisen i Jämtland bedriver ett aktivt arbete med att bekämpa och förebygga prostitution, de håller koll på annonser om sexköp och kontaktar ofta kvinnor som befinner sig i prostitution. Men de behöver också fokusera på att lagföra förövare för att på så sätt bekämpa prostitutionen. Antalet lagförda personer för köp av sexuella tjänster år 2020 var 35 personer i hela Region Nord och av dem fick alla strafföreläggande eller böter (brå.se).

Länsstyrelsen kartläggning visade att cirka 360 män i Jämtlands län öppet annonserade på en av många internetsidor efter att köpa sexuella tjänster. En av slutsatserna i kartläggningen är att behandlande insatser för de utsatta och förövare behöver förtydligas och etableras i kommunernas verksamheter.


En mottagning dit polis och socialtjänst i Jämtlands län kan hänvisa till då personer lagförs för brottet köp av sexuell tjänst, och som alla de som aldrig lagförs frivilligt kan vända sig till för att få en förändring är en av de åtgärder som krävs. Det är en aktivitet bland flera i det omfattande arbete som behövs för att ingen ska bli utsatt för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Styrgruppen för Centrum mot våld Jämtlands län

Sidan uppdaterad 2021-06-11