Publicerad 2021-06-24

Åtgärdsprogram för stadens luft efter att gränsvärden överskridits

Ett åtgärdsprogram för luft ska tas fram i Östersunds kommun i enlighet med gällande lagstiftning. Detta efter att miljökvalitetsnormen för partiklar överskridits i centrala Östersund under 2020.

Under 2020 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) vid mätstationen på Rådhusgatan i Östersunds stadskärna. När miljökvalitetsnormen överskrids måste kommunen enligt lag ta fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet och sänka partikelhalterna. I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att ett åtgärdsprogram för luft skulle tas fram i Östersunds kommun.

Nivåerna av kväveoxider mäts också och understiger miljökvalitetsnormen. Halterna av kväveoxider kommer ändå undersökas närmare, då de ingår i den kartläggning av luften som ska göras för partiklar.

Tabell över uppmätta halter av partiklar under 2020.

Grafen ovan beskriver de uppmätta halterna av PM10 under 2020. Den röda linjen anger miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsnormen anger att värdet 50µg/kubikmeter luft får överskridas endast 35 dygn på ett år. Under 2020 överskreds värdet under 57 dygn.

Teståtgärder för att minska partikelhalterna kommer att börja införas så snart som möjligt. Under sen vår 2022 kommer det utlysas ett samråd, där medborgare, företag, organisationer och myndigheter kan ge synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet kommer att träda i kraft i slutet av 2022.

Åtgärdsprogrammet kommer att träda i kraft under hösten 2022. Under sen vår 2022 kommer det utlysas ett samråd, där medborgare, företag, organisationer och myndigheter kan ge synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram.

Teståtgärder för att minska partikelhalterna kommer att börja införas så snart som möjligt.

Kommunen arbetar redan idag för att sänka föroreningshalterna. Åtgärder som redan är igång är att blöta vägbanan under vårsopningen och trafikplanering för att sprida trafiken och underlätta för cyklister och fotgängare.

Mycket av partikelutsläppen orsakas av personbilar, så en åtgärd som vi alla kan hjälpas åt med är att fundera en gång extra innan vi tar bilen, och istället ta cykeln eller gå.

Sidan uppdaterad 2021-06-24