Publicerad 2021-08-13

Volontär utomlands – En möjlighet för alla ungdomar

Navigatorcentrum har under tre år genomfört projektet MoreNAP, ett Erasmus+ projekt med syfte att förhindra utanförskap. Målet var att förbättra möjligheterna för ungdomar att delta i EU:s volontärprogram, en fantastisk möjlighet som leder till personlig utveckling, jobb och studier.

– Det är en ovärderlig resa som kan ha en stor positiv inverkan på varje deltagares liv och kan hjälpa någon att upptäcka ett kall, eller våga följa sin dröm. Ungdomarna får uppleva gemenskap, bli uppskattade, utveckla nya och bygga på tidigare kunskaper, samtidigt som de bidrar med handlingar som förbättrar världen. Det finns många ytterligare perspektiv man kan lägga på internationellt arbete, men det är ungdomarnas upplevelser som är de viktigaste, säger projektledaren Liv Robén.

En chans att utvecklas

Volontärtjänst är en alternativ utbildningserfarenhet som ger ungdomar chansen att utvecklas personligt samtidigt som de gör en solidarisk insats och ökar sin anställningsbarhet.

– Miljöombytet är en avgörande faktor, oavsett hur länge du är iväg som volontär är det tydligt att du ställs inför situationer du aldrig upplever hemma. Det leder till ett mycket bättre självförtroende och en kraftigt ökad självkänsla, vilket gör att du övervinner rädslor och vågar ta steg framåt på ett helt annat sätt än tidigare, säger Liv Robén.

Positivt för kommunen

– Genom att låta ungdomar vidga sina vyer, få nya intryck och något att jämföra med så växer också betydelsen av hemma. De märker att de själva kan mycket mera än de trodde och att Östersunds kommun vill hjälpa dem att utveckla sina resurser och ta tillvara deras idéer, säger Liv Robén.

Film – Att åka som volontär

Att åka som volontär

Mer om projektet

De senaste tre åren har Navigatorcentrum genomfört MoreNAP, ett strategiskt volontärprojekt genom EU finansierade programmet Erasmus+ inom temat: Inkludering, ungdomsarbetslöshet, deltagande, ungdomspolitik och internationellt samarbete.

Syftet har varit att ungdomar ska få ökade förutsättningar för att närma sig arbete eller studier. Projektets fokus har varit att inkludera alla unga, hitta vilka faktorer som är viktiga och utifrån det erbjuda nya sätt för att fler ska kunna delta och få en internationell erfarenhet.

Projektet involverade 21 ungdomar från Östersund som deltog i olika volontäraktiviteter i Grekland, Litauen och Slovenien (ytterligare tio ungdomar kunde delta i andra volontärprojekt under projekttiden genom det nätverk som etablerades). Projektet utvecklades från det faktum att ungdomar i arbetslöshet står inför en situation av utanförskap från samhället.

Volontärnätverk

Målet var att öka antalet unga som deltar i volontäraktiviteter och samtidigt öka antalet organisationer på lokal, nationell och internationell nivå och dess kunskap att arbeta med EU:s volontärprogram som verktyg för att förbättra den internationella dimensionen inom ungdomsområdet, med särskilt fokus på alla ungdomars rätt till lika möjligheter.

De strategiska aktiviteterna fokuserade på skapandet och utveckling av ett volontärnätverk, med både lokala, nationella och internationella organisationer.

Bättre förutsättningar

MoreNAP främjade till personlig utveckling och stärkt kompetens hos ungdomar såväl som hos dem som arbetar inom ungdomsområdet. Det gav unga människor en ökad förutsättning för att bli en aktiv europeisk medborgare och närma sig arbetsmarknaden och utvecklade samtidigt organisationer som arbetar med ungdomar.

Projektet resulterade i skapandet av ett svenskt nationellt nätverk av volontär­organisationer och fyra nya internationella partnerskap. Lokalt är vinsterna att organisationer har fått kunskap om vilka möjligheter volontär­programmen kan generera till i deras verksamhet och öppnar upp för nya volontär­möjligheter och en ökad internationalisering.

Volontärerna bidrog med 19 månader av solidaritetsinsatser inom miljö, social hållbarhet och regional utveckling. Detta gav ett stort värde för icke vinstdrivande organisationer och samhällen i Europa samtidigt som volontärerna fick ny kunskap. Projektet ledde till ett nytt och innovativt sätt att arbeta med volontärinsatser.

Effektivt

Det är en effektiv aktivitet där 90 procent av de deltagande volontärerna nådde jobb och studier tack vare projektaktiviteterna. Projektet gav också förutsättningar till ett nationellt och internationellt samarbete, vilket på lång sikt kommer att gynna de internationella dimensionerna inom ungdomsområdet och skapa förbättrade mobilitetsmöjligheter för ungdomar i behov av insats.

Logotyp: EU-flagga

Navigatorcentrum erbjuder coachning och aktiviteter för dig som är mellan 16-25 år och varken arbetar eller studerar.

Sidan uppdaterad 2021-11-01