Publicerad 2021-09-01

Rapport från Tekniska nämnden 1 september

Ja till strategin för utveckling av Torvalla och nej till medborgarförslaget om att se över sikten vid rondellen Rådhusgatan/Arkivvägen. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 1 september.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 1 september. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till Strategin för utveckling av Torvalla

Tekniska nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på en remissversion av "Strategi Utveckling Torvalla 2021–2030" med bakgrundsrapport.

Strategin anger hur Östersunds kommun kan samverka med andra aktörer för att stimulera långsiktig förändring och utveckling i Torvalla. Den tar upp frågor som berör exempelvis företagande, service, folkhälsa, fritid, attraktivitet, trygghet och mötesplatser. En viktig del i arbetet är att stärka sambanden mellan de olika områdena i Torvalla. En annan viktig del är att stärka bilden av Torvalla och verka för att stadsdelen ska bli en attraktivare och tryggare plats att bo och verka i.

Tekniska nämnden sa ja till förvaltningens förslag på remissyttrande. Det innebär att man bedömer att bakgrundsrapporten och strategin är väl genomarbetade. Några förbättringsmöjligheter skulle kunna vara:

  • att ge tydligare hänvisning till ställningstaganden och normerande styrning
  • att bryta ner kommunens övergripande mål till mål för Torvallas utveckling
  • att utvecklingsområdena mer konkret anger riktning för att nå målen och vad som behöver göras

Nej till att se över sikten vid rondellen Arkivvägen/Rådhusgatan

Kommunen har fått ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att sikten ses över vid rondellen Arkivvägen/Rådhusgatan. Det finns en uppbyggnad i rondellen och växtlighet som gör att fordon inte ser övergångsstället på andra sidan, menar förslagsställaren. 66 personer har skrivit under förslaget.

Medborgarförslaget har remitterades till Tekniska nämnden, Kultur– och fritidsnämnden och Barn– och utbildningsnämnden för yttrande innan slutgiltigt beslut tas i Kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Motiveringen är att fri sikt oftast gör att hastigheten ökar. Den olycka som skett på platsen under de senaste fem åren gällde en cyklist som kom i hög fart fram emot övergångsstället och fick tvärbromsa när det kom en bil. Det slutade med att cyklisten ramlade. I det fallet hade cyklisten för hög fart för att hinna stanna i tid.

Bilar har alltid väjningsplikt mot gående på ett övergångsställe men det finns ingen ”rättighet” att gå först. Det innebär att man alltid måste vara observant och se till att man har en tyst dialog med bilens förare innan man passerar.

Sidan uppdaterad 2021-09-01