Publicerad 2021-09-07

Rapport från Kommunstyrelsen 7 september

Under tisdagen den 7 september sammanträdde Kommunstyrelsen i Östersunds kommun. Här är några av de många beslut som togs.

Handlingar utlämnas i sin helhet till före detta politiker

Mejlen med kritik mot en före detta politiker i Östersunds kommun kommer att lämnas ut i sin helhet, efter beslut i dagens kommunstyrelse. Samtidigt beslutades det om att ett initiativärende med en visselblåsar-funktion, för att kunna skydda personalens anonymitet.

En före detta politiker i Östersunds kommun fick kritik från personal på utbildningsförvaltningen och lämnade efter samtal med sitt parti sina politiska uppdrag. Kammarrätten gav politikern rätt att ta del av kritiken som skickats via mejl, och i dag skulle kommunstyrelsen besluta om de ska lämna ut mejlen i sin helhet. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att följa domstolens utslag och lämna ut handlingarna i sin helhet till den före detta politikern. Samtidigt gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att få en fungerande visselblåsar-funktion på plats i kommunen senast 1 januari 2022, i form av ett initiativärende. Personal inom Östersunds kommun ska kunna meddela sina chefer om missförhållanden utan att behöva riskera sin anonymitet. Detta gäller också om missförhållanden är kopplade till hur politiker beter sig mot anställda.

Planförslaget för pumpstationen gick igenom

Förslaget gick igenom i dagens kommunstyrelse – vilket innebär att det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. Detaljplanen möjliggör för en byggnad med pumpstation samt intilliggande körytor och en serviceväg som ansluter till den befintliga grusvägen utmed järnvägen. Omkringliggande ytor planläggs som allmän plats, natur, för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområdet och bevara mark för växt- och djurliv.

Ja till planbeskedet Betongen 1 och del av Odensala 14:1

Östersunds kommun, Mark- och exploatering har ansökt om att en detaljplan upprättas som medger att en ny cirkulationsplats kan anordnas. Detta för att förbättra infarten till Hagvägen samt avlasta cirkulationsplats Odenskog. Förslaget gick i dagens kommunstyrelse igenom i enighet enligt förslaget. Nu inleds arbetet för att så snart som möjligt komma fram till en färdig plan.

Kommunen köper fastigheten Tunnbrödet 145 intill Fjällängskolan

Fjällängsskolan behöver byggas ut och sektor Fastighet menar att det är en bra möjlighet att använda sig av den byggnad som är till salu - fastigheten Tunnbrödet 145, som ligger i direkt anslutning till Fjällängsskolan. I dagens kommunstyrelse beslutades det att Östersunds kommun köper Tunnbrödet 145 för en köpeskilling samt tillkommande lagfartskostnader, om totalt 5 735 000 kronor. Detta efter att en fastighetsvärdering gjorts av en oberoende auktoriserad värderare. Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering får nu i uppdrag att genomföra köpet.

Initiativärende - intensifiera arbetet med att skapa nya villatomter

Pär Jönsson (M) anmälde ett initiativärende där han föreslår att kommundirektören får i uppdrag att intensifiera arbetet med att skapa kommunala villatomter. I detta ingår även att se hur det kan skapas nya villatomter via den privata marknaden. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att (genom Mark- och exploatering och Samhällsbyggnad) inventera tänkbara lägen för nya villatomter. Detta ska sedan sammanställas i en programhandling som redovisas vid ett samrådsbeslut i Miljö- och samhällsnämnden senast januari 2022.

Bidrag till Hej Främling för hälsofrämjande aktiviteter i Torvalla

Hej främling har ansökt om bidrag för att initiera och erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i Torvalla för ökad gemenskap och innanförskap. Hej främling vill skapa inkludering i Torvalla genom aktiviteter inom idrott, kultur och friluftsliv. Aktiviteterna ska vara öppna och gratis för alla. Insatsen är kopplad till de behov som har identifierats inom arbetet med Strategi Utveckling Torvalla och ska bidra till att minska segregation och utanförskap. Hej främling beviljas bidrag med 1 100 000 kronor för genomförande av hälsofrämjande aktiviteter för ökad gemenskap och innanförskap i Torvalla under 2021 och 2022.

Gratis mensskydd i grundskolan i Östersund från och med nästa år

Socialdemokraterna i Östersunds kommun har tidigare lämnat in ett initiativärende där kommundirektören fått i uppdrag att utreda möjligheten att tillhandahålla fria mensskydd till kommunens elever på alla grund- och gymnasieskolor. Under dagens kommunstyrelse beslutades att förslaget med gratis mensskydd verkställs, dock enbart i grundskolan. Efter det ska försöket utvärderas för att sedan kunna ta beslut om hur detta ska hanteras framåt. Försöksverksamheten kommer att pågå under det här läsåret.

Sidan uppdaterad 2021-09-07