Publicerad 2021-11-10

Gustav III:s torg - kommunen står fast vid sin åsikt i frågan

Kommunen står fast vid sina tidigare ståndpunkter gällande detaljplanen för Gustav III:s torg. Det framgår av det yttrande som kommunen lämnat till mark- och miljödomstolen.

Illustration Gustav III:s torg

Yrkar på att överklagandena avslås

Kommunen har nu lämnat sin syn på saken angående tre av de överklaganden som inkommit om planen för Gustav IIII:s torg och fastigheten Centrum 2. Detta i enlighet med mark och miljödomstolens uppmaning. Totalt har drygt 200 överklaganden kommit in till domstolen, men det är tre överklaganden som domstolen bedömt komma från sakägare med rätt att överklaga. Kommunen vill att de avslås. Detta då kommunen anser att den bebyggelse som föreslås följer de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen samt miljöbalken.

 

Hänsyn till riksintressen

Det är Länsstyrelsen som beslutar i frågor gällande kraven om riksintressen. Länsstyrelsen beslöt i somras att inte gå vidare och pröva kommunens beslut om att anta detaljplanen för Gustav IIII:s torg.

De synpunkter som inkommit med anledning av oro för riksintresset gäller följande:

  • Bebyggelsens höjd och storlek
  • Felaktig höjdangivelse i storlek
  • Torgytans storlek
  • Påverkan på Gamla teatern
  • Påverkan på Artillerigatan och kanslihuset

Kommunen anser inte att någon av punkterna ovan innebär någon påtaglig skada på riksintresset i miljöbalkens mening.

Vad händer nu?

Det är mark och miljödomstolen som kommer att besluta om vad som händer med detaljplanen för Gustav III:s torg. Går domstolen på kommunens linje och bedömer att kommunen gjort rätt kommer de att avvisa överklagandena. Anser däremot domstolen att de som överklagat har rätt och att kommunen har fel så upphävs planen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-16