Publicerad 2021-11-16

Svara på vår enkät om nordöstra Frösön

Östersund växer och utvecklas! Just nu är nordöstra Frösön i fokus och där finns önskemål om ytterligare exploatering. För att planeringen ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp, genom att få veta hur du använder olika platser inom området.

Område för enkät nordöstra Frösön

I området ingår Frösö Zoo, Frösö Sportstuga, det nya villaområdet Mosebacken, samt området vid stranden norr om Mosebacken.

För att ta ställning till hur området ska fortsätta utvecklas ska kommunen utreda områdets förutsättningar i sin helhet. Därefter tas ställning till framtida utvecklingsmöjligheter och begränsningar, bebyggelse, infrastruktur, grönstruktur och behov av service. Alltså var det ska byggas fler bostäder, men även var det ska finnas plats för fritidsaktiviteter, natur, parker, arbete och service som förskola och skola.

Det är i detta arbete din kunskap är värdefull och vi skulle vilja be dig som rör sig i området att besvara några frågor om hur du använder platsen. Frågorna rör följande ämnen:

  • Fysisk aktivitet
  • Trygghet
  • Lugn och ro
  • Utflyktsmål och liv och rörelse

Senast den 8 december behöver vi dina svar.

Viljan att bygga är stor, både vad gäller omvandling av befintliga fritidshustomter och ny exploatering. Planeringen av nordöstra Frösön kommer att ske etappvis och efter behov. Det är därför särskilt viktigt att få en helhetsbild över hela området och inte bara se till varje enskilt projekt eller plan. Framtida beslut grundar sig i en bedömning där olika intressen vägs mot varandra och därför vill vi ha så bra underlag som möjligt. Detta för att möjliggöra långsiktig och hållbar stadsutveckling.

Tack för att du bidrar med din kunskap!

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-16