Publicerad 2021-12-07

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 7 december höll Kommunstyrelsen sammanträde. Här är ett axplock av ärendena och de beslut som togs.

Planförslag för Blomstergården till samråd

Östersunds kommun har ansökt om att en detaljplan upprättas som medger att området vid det gamla slakteriet, mellan ÖSK-vägen och Genvägen utvecklas till ett nytt bostadsområde med inslag av centrumverksamheter och kommunal och privat service.

Kommunstyrelsen beslutade att planförslaget godkänns som underlag för samråd. Dessutom togs beslut om att teckna ett föravtal med Rikshem AB och SHH BostadMark gällande direktanvisning på byggrätter i området.

Föravtal del av Odensala 14:1

Fastighetsutvecklaren Piuck AB har i samband med att företaget köpt fastigheten Betongen 1 (betongstationen i Lillänge) inkommit med en förfrågan om en direktanvisning av mark på del av Odensala 14:1 – med avsikt att även denna mark ska ingå i området som planeras för handel. Kommunstyrelsen beslutade att teckna ett föravtal.

Byar kan söka utvecklingsstöd

Kommunstyrelsen biföll en motion från Anders Sundin (S) och Rosi Hoffer (S) om att införa ett sökbart kommunalt stöd, en så kallad ”byapeng”. Stödet ska främja utvecklingsprojekt och demokratiska aktiviteter på̊ olika platser eller byar i kommunen. KS avsätter 200 000 kronor under 2022. Sedan sker en utvärdering.

Friskvård för anställda ändras

Kommundirektören föreslår en förändring av de anställdas friskvårdsinsatser från och med 1 januari 2022 för en mer jämlik hantering. I så fall kommer medarbetare i kommunen i fortsättningen få välja mellan ett höjt friskvårdsbidrag på 2 000 kronor/år, eller att utnyttja en friskvårdstimme per vecka. Kommunstyrelsen föreslår därför fullmäktige en framtida budgetförändring. Christina Hedin (V) yrkade på att höja friskvårdsbidraget, men att behålla både bidrag och friskvårdtimme.

Förändrat visselblåsarsystem

Den 17 december 2021 träder en ny lag i kraft, vilket bland annat innebär att verksamheter måste inrätta så kallade interna rapporteringskanaler för visselblåsare. Kommunledningsförvaltningen har utrett hur ett reviderat visselblåsarsystem, jämfört med det som nu är gällande, skulle kunna se ut. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att fullmäktige inrättar den nya varianten, där en extern funktion ska ta emot tips från anställda och allmänhet.

Höjd taxa för VA

För att få en jämn taxeutveckling föreslår Tekniska nämnden, liksom tidigare år, höjningar av Östersunds kommuns vatten- och avloppstaxa. Genom taxan avsätts pengar i investeringsfonden till det planerade dricksvattenverket i Minnesgärde. Förslaget till Kommunfullmäktige är att taxan höjs med 10 procent år 2022, varav avsättningen till fonden utgör 6 procentenheter.

Bättre trafikmiljö runt skolor

Miljöpartiet har lämnat en motion där man föreslår en utredning om hur man kan skapa och sedermera inrätta trafikfria områden runt alla kommunala för- och grundskolor.

Kommunstyrelsen bifaller ett äskande på 500 000 kronor för att genomföra utredningen, men vill först se resultatet av utredningen innan man kan ta ett beslut om att inrätta trafikfria områden. Ärendet avgörs i Kommunfullmäktige.

Medborgarförslag i Lugnvik avslås

Ett medborgarförslag vill att den trasiga eldstaden vid Persudden i Lugnvik ska bytas ut och att bänkar ska sättas dit. Medborgarförslaget innehåller också̊ att sätta upp belysning vid infarten till elljusspåret från Åsvägen i Lugnvik eller vid utfarten från expresscykelvägen mot Åsvägen.
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att grillplatsen på Persudden inte anlagts av kommunen, och att det finns två andra grillplatser i området. Förslaget om belysning avslås för att den nya gång- och cykelvägen förbättrat belysningen avsevärt.

Bidrag till sjöräddningsstation

Sjöräddningssällskapet beviljas bidrag med 227 200 kr för uppförande av ny sjöräddningsstation i Östersund. Den nya stationen ska byggas under 2022.

Sjöräddningssällskapet etablerades i Storsjön 2016 och har 30 ideellt arbetande medlemmar som har jourverksamhet med besättning om 3 personer dygnet runt från maj till och med december – för hela Storsjön med dess omgivande kommuner.

Säkerhet på gång- och cykelvägar

Anders Edvinsson (S) och Bendigt Eriksson (S) har i en motion föreslagit att Östersunds kommun ska förbättra tydligheten och öka säkerheten på̊ kommunens gång- och cykelvägar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen på̊ så vis att Tekniska nämnden får i uppdrag att motionens intentioner beaktas i pågående arbete med ”Riktlinje - Drift av gator, vägar och parkeringar”.

Medfinansiering till stadskärnans utveckling

Destination Östersund AB beviljas bidrag med 1 500 000 kr/år under tiden 2022–2024 för ”Platsutveckling Stadskärnan”. Dessutom beviljas bidrag med 550 000 kr/år under tiden 2022–2024 för det årliga evenemanget ”Snow Heart Arena” samt för hantering av vinterbelysning.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-07