Publicerad 2022-01-18

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 18 januari höll Kommunstyrelsen sammanträde. Här är några av de beslut som togs.

Prognos för kommunens resultat 2021

I månadsrapporten för november har en prognos lämnats för kommunens resultat 2021. Per november uppgår resultatprognosen till +214,1 miljoner kronor, vilket är 205 miljoner kronor bättre än budgeten på +9,1 miljoner kronor. Två̊ nämnder prognostiserar underskott – Social- och arbetsmarknadsnämnden (-31,3 miljoner kronor) och Tekniska nämnden (-5,7 miljoner kronor).

Projekt om kollektiv närtrafik

En motion från Socialdemokraterna vill se att flera landsbygdsbor får möjlighet att åka kollektivt. Motionen hänvisar till en modell i Jönköping som kallas öppen närtrafik. Kommunstyrelsen föreslår att motionen lämnas utan åtgärd eftersom Östersunds kommun genomför ett liknande projekt med finansiering genom Vinnova. Under sammanträdet kunde KS-ledamöterna ta del av projektet.

Ingen åtgärd vid Lugnviks elljusspår

Ett medborgarförslag som samlat 84 underskrifter föreslår en utveckling av området kring Lugnviks elljusspår. Ett utegym plus en grillplats vid befintligt vindskydd är på önskelistan. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår förslaget i avvaktan på en utredning som Kultur- och fritidsförvaltningen ska göra kring spontanidrottsytor och utegym. Tekniska nämnden konstaterar också att det redan finns två grillplatser i närheten av Lugnviks elljusspår.

Vill ha en fluorfri skidsäsong

Miljöpartiet vill att kommunen aktivt genom digitala informationskampanjer informerar om PFAS och dess negativa konsekvenser för miljö̈ och hälsa. Dessutom att kommunen aktivt jobbar för ett förbud mot fluorvallor i kommunens egna skidspår. Kommunstyrelsen råder fullmäktige att bifalla delen om informationskampanjen, men vill avslå förslaget om att kommunen aktivt ska arbeta för ett förbud mot fluorvallor. Kommunen följer de regler som de internationella skidförbunden sätter upp. Kommunen har inte heller möjlighet att agera som kontrollfunktion.

Aktivitetssamordnare för äldre

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller en motion från Socialdemokraterna om att anställa en aktivitetssamordnare inom kommunens särskilda boenden för att höja äldres livskvalitet. I så fall ska möjligheterna utredas under våren 2022.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas

Kommunstyrelsen bifaller ett par punkter i en omfattande motion från Miljöpartiet om åtgärder för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Dels handlar det om att minska antalet vårdare per vårdtagare och vecka, dels säkra planeringstid i syfte att genomföra dagliga sociala och kulturella aktiviteter för vårdtagarna. De punkter som avslås i motionen motiveras främst med att Vård- och omsorgsförvaltningen redan genomfört eller för närvarande utreder åtgärderna.

Vill utöka klimatväxlingen

Kommunstyrelsen avslår en motion från Miljöpartiet angående utökad klimatväxling, utöver den som sker i dag när det gäller personalens resor med flyg. Kommunfullmäktige avgör ärendet.

Inväntar testperiod med gratis mensskydd

Ett medborgarförslag vill att kommunen ska tillhandahålla gratis mensskydd på̊ kommunens samtliga toaletter. Förslaget avslås med hänvisning till att invänta kommande provperiod och utvärdering av gratis mensskydd till unga i skolan. Detta kommer att genomföras under våren 2022.

Tillfällig lösning på Marieby skola

Marieby skola har i takt med växande elevantal blivit trång. Nu beviljas 7,5 miljoner kronor för att lösa den mest akuta problematiken. Det pågår en förstudie för att anpassa skolan till en enparallellig F-6 skola med nytt tillagningskök samt ny VA-anläggning. I avvaktan på̊ om- och utbyggnad behöver en modullösning tillföras. Beräknad tid för den temporära lösningen är tre år.

Förbättrad belysning på förskolor

Kommunfullmäktigeberedningens översyn av utemiljön vid skolor och förskolor visar att utomhusmiljön behöver kompletteras med ytterligare belysning. Kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel på 2,9 miljoner kronor till ändamålet.

Ombyggnation av Änge gård

Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beviljar 7 miljoner kronor i utökat utrymme för att lösa lokalproblemen för fritidsgårdsverksamheten i Valla. Planen är en utbyggnad av Änge gård, och genom ett effektivt utnyttjande kan även Kulturskolans musikundervisning för elever från Vallaskolan delvis lösas i samma byggnad. Ett tilläggsyrkande av Pär Jönsson (M) om att visa omsorg vid utbyggnaden, med tanke på Änge gårds kulturhistoriska värde, bifölls enhälligt.

Omlastningsterminal i Östersund

Under många år har frågan om omlastningsterminal för gods i Östersund diskuterats. Flertalet utredningar är gjorda som pekar på̊ nyttan med en godsterminal. Kommunstyrelsen ger nu Kommundirektören i uppdrag att arbeta för en omlastningsterminal. Både fysiska förutsättningar för en terminal och samverkan med varuägare och transportörer ska ingå i arbetet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-18