Publicerad 2022-01-25

Rapport från Tekniska nämnden 25 januari

Ja till att upplåta mark till skateboardramp, gym och pumptrackbana i Valla och sommarschema på Odenskogs återvinningscentral. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 25 januari.

Här kan du läsa en sammanfattning av ett par ärenden som togs upp på nämnden den 25 november. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Positiv till medborgarförslag om utegym, pumptrackbana och skateboardramp i Valla

I ett medborgarförslag föreslår förslagsställaren att kommunen bygger pumptrackbana, utegym och skateboardramp i Vallaområdet.

Tekniska nämnden ser positivt på förslaget som kan gynna folkhälsan och bredda utbudet av aktiviteter för barn och unga. Det är angeläget för Vallaområdet eftersom det byggts många nya bostäder på västra Frösön under senare år. Det innebär att fler människor behöver samsas på de få anläggningar som finns.

Tekniska nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifalls, på så sätt att Teknisk förvaltning samverkar med Kultur- och fritidsförvaltningen om lämplig placering och utformning runt pumptrack, utegym och skateramp. Nämnden ställer sig också positiv till att upplåta mark om det blir aktuellt att uppföra anläggningar inom offentlig plats.

En förutsättning för att förslaget ska bli verklighet är att Kultur- och fritidsnämnden också ställer sig positiv till medborgarförslaget.

Vinter- och sommarschema för återvinningscentralen i Odenskog

I januari 2021 beslutade Tekniska nämnden om att utöka öppettiderna i Odenskog till sju dagar i veckan. Man beslutade också att utöka öppettiderna på återvinningscentralerna i Lit och Brunflo.

Nämnden beslutade nu att justera öppettiderna efter det förslag som Teknisk förvaltning tog fram under hösten. Under sommarhalvåret då besökstrycket är betydligt högre kommer anläggningen fortsätta att vara öppen sju dagar i veckan. Under vinterhalvåret blir det i stället öppet fem dagar i veckan.

Lit och Brunflo fortsätter att ha samma öppettider som 2021 - det vill säga tre dagar i veckan året runt.

Nämnden fastställer följande öppettider från och med 1 maj 2022:

Odenskog återvinningscentral

Maj till okt: måndag till torsdag 8 - 19

fredag till söndag 8 - 16

Nov till april: onsdag och torsdag 8 - 19

fredag till söndag 8 - 16

Lit återvinningscentral

Året runt: måndag och onsdag 14 - 19

lördag 8 - 16

Brunflo återvinningscentral

Året runt: tisdag och torsdag 14 - 19

söndag 8 - 16

För att möta de ökade kostnaderna för de utökade öppettiderna har avfallstaxans grundavgift höjts med 3 procent. Det beslutades i Kommunfullmäktige i december 2021.

Kritiskt remiss-svar till förslag att kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamling

Miljödepartementet har på uppdrag av regeringen tagit fram en promemoria för en förbättrad förpackningsinsamling, som nu är ute på remiss. Förslaget går ut på att kommunerna tar över ansvaret från producenterna för att samla in hushållens förpackningar från 1 januari 2026. Det innebär också att förpackningarna ska hämtas vid fastigheten - även för dem som bor i hus eller villa. Det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar hos producenterna.

Kommunerna i Jämtlands län har tagit fram ett gemensamt yttrande på förslaget, som Tekniska nämnden nu antar. Man konstaterar att förslaget i nuvarande utformning blir mycket svårt, ineffektivt och kostsamt att genomföra i Jämtland, jämfört med nyttan det kommer att innebära i ökad mängd insamlade förpackningar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-25