Publicerad 2022-02-15

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen var Kommunstyrelsen tillbaka i Domsalen för ett fysiskt sammanträde. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Under tisdagen kunde Kommunstyrelsen åter samlas till ett fysiskt sammanträde. Det var samtidigt första gången för Effie Kourlos (C) som ny KS-ordförande.

Missnöje i remissvar om transportinfrastruktur

Kommunstyrelsen enades om ett remissyttrande kring Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Planen föreslår hur transportsystemet ska utvecklas gällande vägar, järnvägar och hamnar fram till år 2033, och förväntas fastställas av regeringen i maj 2022.

I stort anser Östersunds kommun att förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till de förutsättningar som gäller i norra Sverige. Bland mycket annat saknar man åtgärder för att nå restidsmålet Östersund–Stockholm med tåg på fyra timmar. Man saknar också åtgärder för att undvika hastighetssänkningar till 80 km/h på E14 och E45.

Miljöpartiet (Florian Stamm) yrkade på att en punkt i remissyttrandet om tillkomsten av förbifart Brunflo skulle strykas, men Kommunstyrelsen beslutade enligt förvaltningens förslag.

Ingen granskning av studieförbund

Sverigedemokraterna vill i en motion att det genomförs en granskning av om och hur kommunala medel används i studieförbundet Ibn Rushds verksamhet. Motionen avslogs med motiveringen att flertalet nationella studier och granskningar av Ibn Rushds verksamhet redan gjorts, och att ingen av dessa tyder på̊ att oegentligheter inom verksamheten skulle förekomma. Stefan Sundberg (SD) yrkade på bifall av motionen.

Riktlinje för Kultur och kulturstrategi

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar en riktlinje för kultur och kulturstrategi som tagits fram av Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget innehåller fyra riktlinjer/ställningstaganden och fem utvecklingsområden som ska vara vägledande för politiska beslut de kommande åren.

Ökad rekrytering av behöriga lärare

Socialdemokraterna vill i en motion säkerställa att antalet behöriga lärare ökar, både på kort och lång sikt. Det gäller i förskolan och grundskolan.

Kommunstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med tanke på arbete med HÖK-21, där barn- och utbildningsförvaltningen identifierat förbättringsåtgärder för att göra lärarjobbet mer attraktivt i Östersund.

Socialdemokraterna (Rosi Hoffer) yrkade på ett bifall för motionen, men föll i votering.

Kerstin Arnemo (C) tillförde en beslutspunkt om att återrapportera hur projektet fortskrider, vilket enhälligt antogs.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-15