Publicerad 2022-02-22

Rapport från Tekniska nämnden 22 februari

Höjt pris på fordonsgas och första steget mot en riktlinje för utformning längs gator och vägar. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 22 februari.

Här kan du läsa en sammanfattning av ett par ärenden som togs upp på nämnden den 22 februari. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Justerat pris på fordonsgas

Tekniska nämnden beslutade att justera priset på fordonsgas med en krona/kilo gas från 1 april 2022.

Det innebär att priset justeras från 18 till 19 konor inklusive moms. Med det här priset ligger Östersund fortfarande på ett lägre pris än snittpriset för biogas i Sverige, som ligger på 23 kronor/kilo.

Efter ett tilläggsyrkande från nämndens ordförande Andreas Köhler beslutade man också att Teknisk förvaltning får i uppdrag att följa upp försäljningsstatistiken och återkomma till nämndsammanträdet i juni 2022 med eventuellt förslag på prisjustering.

Senast som biogaspriset på Göviken höjdes var 2019. Verksamheten har ett årligt avkastningskrav på 1,5 miljoner kronor. De har man inte uppnått på grund av bland annat pandemin och en ny aktör på marknaden.

Planeringsdirektiv inför riktlinje kring utformning längs gator och vägar

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa planeringsdirektiv inför Teknisk förvaltnings arbete med att ta fram en riktlinje för utformning längs gator och vägar. Planeringsdirektivet blir ett första steg i arbetet med att ta fram riktlinjen.

Ambitionen med riktlinjen är att skapa en tydlighet mellan politiskt fattade beslut och förvaltningens verksamhet. I arbetet med riktlinjen kommer förvaltningen bland annat att revidera flera äldre dokument som styr förvaltningens uppdrag.

Den nya riktlinjen kommer också att ta upp målet att öka antalet sittplatser på kommunens mark. Undersökningar visar att medborgarna efterfrågar ett större utbud av sittplatser - både för ökad tillgänglighet och rekreation.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-02-22