Publicerad 2022-03-14

Sopning och saltlösning ska förbättra luften vid Rådhusgatan

Luften vid Rådhusgatan har så dåliga värden att gränsvärdena för skadliga partiklar överskrids många gånger om. Det är alltså skadligt att andas in luften. Värst är det på våren och därför börjar vi nu med åtgärder i form av sopning och spridning av saltlösning på vägbanan för att förbättra luftkvaliteten.

Flygfoto Rådhusgatan Östersund

Vi sopar oftare och sprider en saltlösning på vägbanan

Vi kommer att sopa gatorna mycket oftare för att minska den tid som sönderkört grus och damm ligger på vägarna och skapar problem för luftvägarna. Detta sker med hjälp av en sopbil med bevattning som gör att dammet kan sugas upp som slam istället för att flyga runt i luften.Utöver det kommer vi nattetid flera dagar i veckan sprida en saltlösning på Rådhusgatan och omkringliggande gator. Saltet binder dammet till vägbanan och sänker halterna av hälsoskadliga partiklar i omgivningen.

Åtgärderna genomförs under våren

Åtgärderna kommer att hålla på under de vårmånader då problemen är som störst, vilket brukar vara mellan mars och maj. Anledningen till att det är sämst då är torr vägbana i kombination med dubbdäck, samt att damm bildas när vägarna grusats. Effekterna av sopningen och dammbindningen kommer sedan att utvärderas inför nästa år.

Saltlösningen kan leda till tillfällig halka

Dammbindningen sker med en saltlösning som kan bidra till ökad halka under några timmar. Kör försiktigt på berörda sträckor!

Varför görs detta?

Partiklar i inandningsluften är skadligt för människors hälsa och kan leda till besvär och sjukdomar i luftvägar och hjärta. Halterna på Rådhusgatan är periodvis alldeles för höga, så höga att de många gånger om överskrider EU:s tillåtna nivåer av luftföroreningar. Kommunen måste därför skyndsamt ta till åtgärder som sänker halterna. Dessa åtgärder är de första som görs inom ramen för åtgärdsprogrammet för luft.

Diagram jämförelse partikelhalter

Diagram över partikelhalterna 2020 och 2021 samt EU:s tillåtna gränsvärde (MKN).

Varför just dessa åtgärder?

Det finns fler olika åtgärder man kan göra för att förbättra luften. Dessa åtgärder har valts eftersom de har hög effekt och samtidigt relativt låg påverkan för medborgarna, jämfört med åtgärder som syftar till att minska trafikmängden på Rådhusgatan.

Förhoppningen är att luftkvaliteten blir avsevärt mycket bättre och mindre skadlig att andas för alla.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-14