Publicerad 2022-03-15

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sammanträde i Domsalen, Rådhuset. Det var många punkter på ärendelistan, bland annat behandlades många medborgarförslag. Här är några av besluten som togs.

Åtgärder med anledning av kriget i Ukraina

Kommundirektören får i uppgift att skyndsamt undersöka möjligheterna för Östersunds kommun att ge fristad åt en eller två journalister eller kulturarbetare från Ukraina som är förföljda eller på flykt från krig. Uppdraget omfattar även möjligheten för kommunen att ge journalister eller kulturarbetare från Ryssland – som är kritiska till Putins regim – skydd för att kunna utföra sin granskning.

Östersunds kommun kommer också att undersöka möjligheten att erbjuda ukrainska paralympier (med guider och tränare) bostad och träningsmöjligheter i Östersund.

Uppskattning till vårdnadshavare

I början av 2022 ökade smittspridningen av Covid-19 markant. Efter en vädjan från kommunen försökte många vårdnadshavare på förskolor och fritidshem korta ner sina barns vistelsetid, i syfte att undvika nedstängningar när personalens sjukfrånvaro ökade.

Nu föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige, som bevis för kommunens uppskattning, beslutar om att Barn- och utbildningsnämnden inte tar ut någon barnomsorgsavgift under maj månad 2022.

Studentkåren får bidrag

Studentkåren i Östersund erhåller 725 000 i bidrag för att göra Östersund till en bättre plats för studenter. Samtidigt får Östersunds Studenters Idrottssällskap (ÖSIS) ett bidrag på 100 000 kronor för 2022 års verksamhet.

Fem delar på halv miljon i bygdemedel

I ett remissvar till Länsstyrelsen tillstyrker Östersunds kommun att följande sökande tilldelas bygdemedel för år 2021 (under förutsättning att erforderliga tillstånd godkänns): Föreningen Gamla Torvalla (25 000 kr), Hegled-Fannbyns byalag (47 300), IFK Lit (139 750), Lillsjöhögens sportklubb (41 000), Orrvikens bygdegårdsförening (300 000).

Renovering av skolkök i Valla

Kommunfullmäktige föreslås bevilja 16 miljoner kronor till renoveringen av köket på Vallaskolan, Frösön. Enligt planen ska renoveringen påbörjas under sommarlovet och beräknas vara klar före årsskiftet 2022/23.

Isbana på Lillsjön utreds

Ett medborgarförslag leder till att kommunen utreder hur en isbana på Lillsjön skulle påverka områdets naturreservat, samt hur en eventuell finansiering kan se ut. Utredningen ska vara klar i september.

Öppnar för tankstation för båtar

Om Kommunfullmäktige säger ja kommer Östersunds kommun upplåta mark för att det ska gå att anlägga en tankstation för båtar vid Storsjön. Ett medborgarförslag önskar att kommunen bygger anläggningen, men Kommunstyrelsen vill se en extern aktör.

Utökad rullskidbana på stadion

Kommunstyrelsen gillar ett medborgarförslag om att utöka rullskidbanan på Östersunds skidstadion med en 230 meter lång asfalterad sträcka, för att undvika den branta backe som i dag begränsar motionärer och parasportare. Fullmäktige tar slutligt beslut.

Fiskebrygga i Lillsjön

Den brygga som tidigare fanns i Lillsjöns nordvästra del, och som skapade bättre förutsättningar för både fiske och bad, ska återställas. Det anser både några medborgare och Östersunds Kommunstyrelse. Beslutet ska tas av fullmäktige.

Nej till cykeltvätt

Kommunstyrelsen avslår ett medborgarförslag om att upprätta en cykeltvätt på Frösön vid gångtunneln (änden av Frösöbron).

Nej till ny fotbollshall

KS avslår ett medborgarförslag om en ny fullstor inomhushall för fotboll. En fotbollshall är inte prioriterad i den rapport för utveckling av idrottsanläggningar som Kultur- och fritidsnämnden antagit. Däremot är kommunen öppen för att anvisa mark om det finns en extern exploatör. Även ett medborgarförslag om fotbollshall för ungdomar avslås med samma motivering.

Nya idrottsytor får vänta

Ett medborgarförslag vill se nya idrottsytor i Valla, med pumptrack, skateboardramp och utegym. Kommunstyrelsen vill avslå förslaget och avvakta tills kartläggningen av behov och samverkansformer för näridrottsplatser och spontanidrottsytor är klar.

Inget förbud mot tung trafik

Förslagsställare vill att tung trafik förbjuds på Genvägen och i stället leds om via E14. KS föreslår att Kommunfullmäktige säger nej till förslaget, för att man inte tror att den tunga trafiken kommer att vända åter mot E14 ändå om skyltar sätts upp. Trafiken kommer i stället att välja Rådhusgatan, vilket är en sämre lösning. Teknisk förvaltning arbetar med att ta fram nya riktlinjer för vägvisning.

Skateboardpark i Torvalla utreds

Kommunstyrelsen ger tummen upp för att medborgarförslag om skateboardpark (alternativt en skateboardramp), på så vis att det tas med i en pågående förstudie i projektet Strategi Utveckling Torvalla.

Konstgräs på Fagervallsskolan

Ett medborgarförslag vill upprusta gräsytan som används till spontanidrott på Fagervallsskolan, och att trafiksituationen vid skolan förbättras genom ytterligare en avlämningsplats ovanför fotbollsplanen. Kommunstyrelsen säger ja till nytt konstgräs efter ett yrkande från Anders Sundin (S). Finansiering sker genom den politiska bufferten.

Lättare att ta vilopaus på Frösön

Kommunstyrelsen håller med ett medborgarförslag om att det behövs bänkar att vila på och fler skräpkorgar för hundägare i området Mjälle/Härke/Sommarhagen på Frösön. Därför sätts det upp tre parksoffor i Mjälle och en i Härke. I Härke blir det dessutom fler skräpkorgar.

Öppen förskola på samiska

Enligt skollagen ska en kommun som ingår i ett förvaltningsområde, och anordnar öppen förskola, ska kommunen om det finns sådan efterfrågan sträva efter att erbjuda hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska, meänkieli respektive samiska. KS ger Kommundirektören uppgiften att utreda förutsättningarna för detta.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-15