Publicerad 2022-03-16

Rapport från Tekniska nämnden 16 mars

Ja till nytt övergångsställe på Bangårdsgatan och nej till sänkt hastighet på Genvägen. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 16 mars.

Här kan du läsa en sammanfattning av ett par ärenden som togs upp på nämnden den 16 mars. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till medborgarförslag om övergångsställe på Bangårdsgatan

Tekniska nämnden säger ja till ett medborgaförslag om att bygga ett övergångsställe på Bangårdsgatan 15F. Vägen är trafikerad och många korsar gatan här för att besöka butik eller gym.

Förvaltningen får nu i uppdrag att utreda bästa placering för övergångsstället.

Nej till sänkt hastighet på Genvägen

Tekniska nämnden säger nej i sitt yttrande till ett medborgarförslag om sänkt hastighet på Genvägen. Nisse Sandqvist (V) deltog ej i beslutet på grund av jäv.

Förslagsställaren önskar att den lokala trafikföreskriften om huvudled på Genvägen tas bort och att hastigheten sänks från 40 till 30 km/timmen. Tekniska nämnden har fått Kommunfullmäktiges uppdrag att yttra sig i ärendet.

Nämnden har bland annat följande motiveringar till avslaget:

  • Nämnden bedömer framkomligheten och trafiksäkerheten på Genvägen som god idag.
  • Det finns inga rapporterade olyckor de fem senaste åren som tyder på en för högt satt hastighet.
  • Genvägen är en av tre huvudvägar i nord-sydlig riktning och är den huvudväg - av de tre - som har lägst medeltrafik per dygn under året. En minskning av trafiken på Genvägen skulle betyda en ökning på de andra gatorna.
  • Kommunens mätningar visar att trafiken ökat från 5 000 fordon 2012 till 5 612 fordon 2021 i medeltrafik per dygn under året. Det räknas som en normalökning då man i genomsnitt räknar upp trafiken med 1-1,5 procent per år.
  • Enligt trafikmätningar hämtade från NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) har hastighetsöverträdelserna minskat från 50 procent till 28 procent mellan 2015 och 2021.
  • Trafikbullret på Genvägen beräknades till en medelnivå på 61 decibel 2021. Östersunds kommun arbetar efter befintligt gränsvärde 70 decibel. Det visar att några bulleråtgärder inte är aktuella.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-16