Publicerad 2022-03-24

Sökes: Konstnär för gestaltningsuppdrag med samisk inriktning 

Välkommen att lämna din intresseanmälan för konstnärligt gestaltningsuppdrag till Storsjö strand etapp 2 och anläggningen av Sjöparken. Ledord för gestaltningen är ”Vind” och vi söker dig som är yrkesverksam samisk konstnär eller konsthantverkare.

Illustration över etapp två

Östersunds kommun, Staaren tjielte, växer med en ny stadsdel väster om järnvägen mot Storsjöns vatten. Bygget är inne på etapp 2 av 3.

Storsjö strand

Storsjö strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under omvandling från en tidigare tom yta till en ny sjönära stadsdel med nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark som ska ansluta till en ny gång- och cykelbro över järnvägen som binder samman området med den övriga staden.

Parken anläggs under etapp 2 i projektet Storsjö strand. Etapp 3 är fortsättningen söder om etapp 2. Storsjö strand ligger inom utpekat område av riksintresse för friluftsliv, Storsjöbygden och bedöms ha en positiv påverkan genom att strandlinjen görs lättillgänglig för allmänheten.
Promenadstråket längs vattnet med flera offentliga konstverk och kulturverksamheter löper mellan Jamtli och Minnesgärde och i anslutning kommer den samiska parlamentsbyggnaden att ligga.

Sjöparken

Den nya parken belägen vid Storsjön utgör friyta för boende inom området men också ett offentligt rum för stadens invånare och besökare. Parken bildar ett öppet grönt torg framför brofästet och trappan. I nordlig och sydlig riktning övergår den öppna ytan till ett grönt parkstråk med små platsbildningar utmed strandlinjen.

Parken ska utformas till ett attraktivt offentligt rum som lockar till utevistelse och stimulerar till möten mellan människor. Den ska inrymma lekytor, sittplatser, plantering samt ytor för spontana aktiviteter. Befintlig trädallé i områdets södra del som omfattas av biotopskydd behålls intakt och ramar in parkstråket.

Konstnärlig gestaltning

I detta projekt föreslås Sjöparkens parkområde och gångstråket mot etapp 1, strandpromenaden, som lämpliga miljöer för offentlig konst. Stenläggning på gångstråket är en möjlighet. Ledord för gestaltningen är ”Vind”. Konstverk som skyddar mot, interagerar med eller gestaltar vinden är tänkbara uppslag.

Öka den samiska representationen i kommunens konstinnehav

Östersunds kommun har tagit fram en riktlije för arbetet med nationella minoriteter och har identifierat ett behov av att öka den samiska representationen i kommunens konstinnehav. Det kan ske både genom inköp av lös konst och genom riktade utlysningar vid nya byggprojekt inom ramen för 1%-regeln om konstnärlig utsmyckning. Kommunen strävar efter att ett normkritiskt förhållningssätt ska prägla inköpen, för att konsten ska kunna tala till och spegla alla medborgare.

Upphandlingsförfarandet

Upphandlingen av den konstnärliga gestaltningen genomförs som icke-direktivstyrd upphandling. Konstnärer bjuds in att lämna en intresseanmälan om arvoderat skissuppdrag. Efter avslutad upphandling avser Östersunds kommun att kontraktera utvalda konstnärer för uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen.

Intresseförfrågan som pdf Pdf, 337.9 kB.

Mer om Storsjö strand

Tidplan

Sista dag att lämna intresseanmälan: 29 april 2022
Inbjudan att lämna idéskiss: 17 juni 2022
Presentation av idéskiss: 19 augusti 2022
Anbudsinbjudan (Skissuppdrag): 26 augusti 2022
Presentation av skiss/tilldelningsbeslut: 12 december 2022
Parken anläggs under 2023
Den konstnärliga gestaltningen produceras: 2 januari – 15 november 2023

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-24