Publicerad 2022-04-13

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 12 april höll Kommunstyrelsen sammanträde i Domsalen, Rådhuset. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Effie Kourlos och Bosse Svensson uppställda framför kameran. Bosse har blommor i händerna.

Sammanträdet inleddes med att Kommunstyrelsen genom nuvarande KS-ordförande Effie Kourlos (C) tackade av sin företrädare Bosse Svensson (C). En lite försenad avtackning på grund av pandemin.

Kommunen backar upp eventuellt curling-EM

Internationella curlingförbundet behöver flytta A- och B-EM för både damer och herrar som skulle ha avgjorts i Ryssland i november 2022. Östersunds curlingklubb har fått förfrågan och har sagt ja till att vara en tänkbar kandidat.

Östersunds kommun beviljar curlingklubben 400 000 kronor i ekonomiskt stöd under förutsättning att EM-tävlingarna förläggs i Östersund. Dessutom beviljas 150 000 kronor för att förbättra den befintliga curlinghallen, som ska användas vid sidan av Östersund Arena.

Stöd till journalister och kulturarbetare på flykt

Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut gällande skydd av kulturarbetare och journalister som är på flykt på grund av kriget i Ukraina. Pär Löfstrand (L) föreslog att kommunen ska ta på sig att hjälpa till i situationer där organisationer och/eller företag ger detta stöd. Samtidigt som kommunen står redo att ta emot de flyktingar som kommer till vår kommun, är det också för demokratins skull viktigt att skydda det fria ordet. 

Stefan Sundberg (SD) yrkade på avslag med motiveringen att kommunen inte ska syssla med utrikespolitik, medan Niklas Daoson (S) ville ta bort formuleringen om att viljeinriktningen i detta beslut bara hanterar situationer kring flyende från kriget i Ukraina. Daoson reserverade sig därför mot beslutet.

Fråga om hjälp till paralympier bordlades

Ett initiativärende vid Kommunstyrelsen i mars föreslog att kommunen ska hjälpa ukrainska paralympiska idrottare med tränings- och bostadsmöjligheter i Östersund. Det har dock visat sig att förslaget juridiskt inte är förenligt med gällande rätt. Eftersom hjälpen inte är aktuell för närvarande beslutade Kommunstyrelsen att bordlägga frågan för att avvakta utvecklingen. Niklas Daoson (S) yrkade på att avslå initiativet eftersom förslaget enbart behandlade idrottare.

Flaggning går inte överklaga

En kommunmedlem har överklagat att Östersunds kommun har flaggat med Ukrainas flagga vid Rådhuset i samband med kriget med Ryssland. Kommunstyrelsen har funnit att beslutet är ett så kallat verkställighetsbeslut som inte är överklagbart.

Ingen ändring av skötsel på lekplats

Det har inkommit en motion från Miljöpartiet de gröna angående skötsel och underhåll av lekplatsen i Orrviken. Motionen föreslår att kommunen tar över ansvaret för skötseln från vägföreningen som sedan 1979 haft ett årligt bidrag för skötseln. Både Teknisk förvaltning och vägföreningen i Orrviken vill att avtalet fortsätter gälla, därför föreslår Kommunstyrelsen att fullmäktige avslår motionen.

Kommunen köper mark i Knytta

Kommunstyrelsen tillstyrker ett köp av fastigheten Knytta 1:32 som ligger utmed Rastenvägen på ”Annersia”. Fastigheten är till salu och eftersom området är utpekat för bebyggelse i översiktsplanen, och att det även finns ett positivt planbesked inklusive ett samrådsförslag på Knytta 1:32, vill Mark och exploatering köpa marken. Överenskommet pris är 6,3 miljoner kronor, inklusive kostnader för lagfart.

Ja till detaljplan för Skjutbanan 1

Arwidsro Samhällsfastigheter AB har ansökt om att en detaljplan upprättas som medger byggande av ett underjordiskt garage med bostäder och särskilt boende för äldre ovanpå. Ansökan omfattar de kommunalt ägda fastigheterna Skjutbanan 1 och 7, som i dag används för allmän parkering, samt del av den privatägda fastigheten Skjutbanan 2, där det i dag finns ett gårdshus.

Planförslaget bedöms vara en naturlig utveckling av staden, som möjliggör tillskapande av bostäder med närhet till såväl kollektivtrafik som service. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner granskningsutlåtandet och antar detaljplanen.

Jämtkraft vill köpa mark

Jämtkraft AB vill köpa kommunens mark på fastigheten Norr 1:6 för att utveckla synergilösningar kopplade till Jämtkrafts kraftvärmeverk. Därför beslutar Kommunstyrelsen att Mark och exploatering tecknar ett föravtal med Jämtkraft. Föravtalet ger Jämtkraft ensamrätt att undersöka möjligheterna till utveckling av fastigheten.

Kulturhus utreds

Socialdemokraterna vill i en motion till utreda kommunens viljeinriktning och ställningstaganden inför ett eventuellt kulturhus vad gäller innehåll, utbud och placering.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden och Miljö- och samhällsnämnden, utreda den politiska ambitionsnivån vad gäller ett eventuellt kulturhus. Utredningen med tillhörande förslag till beslut ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast februari 2023, inför slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-04-13