Publicerad 2022-04-13

Rapport från Tekniska nämnden 13 april

Ja till kretsloppspark på Stadsdel Norr och nej till gratis parkering för personer 65+. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 13 april.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 13 april. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till kretsloppspark på Stadsdel Norr

Tekniska nämnden säger ja till Teknisk förvaltnings förslag på kretsloppspark på stadsdel Norr (norr om bandyplanen och ishallen). Nämnden föreslår också att Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att skapa en arbetsgrupp som ska ta fram ett beslutsunderlag för kretsloppspark inför budget 2024.

Teknisk förvaltning har tidigare fått i uppdrag att utreda vilka företag och andra aktörer som är intresserade av en kretsloppspark, och var den ska ligga. Förvaltningen har hämtat in synpunkter från företag, medborgare och andra verksamheter via enkäter och olika träffar.

I Kretsloppsparken ska det - förutom en återvinningscentral – också finns reparatörer och butiker där besökarna kan handla begagnat eller överblivet material.

Här kan du läsa mer om idéerna till en kretsloppspark om arbetet bakom förvaltningens förslag

Nej till gratis parkering för personer 65+

En person har lämnat ett medborgarförslag som innebär att kommunen reserverar särskilda parkeringsplatser nära centrum, med gratis parkering för åldersgruppen 65+ . Tekniska nämnden föreslår att Kommunstyrelsen säger nej till förslaget.

Nämndens motivering är att kommuner bara får göra undantag med parkeringsavgifter för att förenkla för boende, företagare eller rörelsehindrade. Nämnden anser att systemet redan är anpassat för att människor med rörelsehinder ska kunna parkera nära centrum utan att erlägga avgift.

Slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige den 20 juni.

Ja till uppsamlingsplats för avfall vid Utsiktsvägen

Tekniska nämnden säger ja till Teknisk förvaltnings förslag på en gemensam uppsamlingsplats där fastighetsägare längs Utsiktsvägen får lämna sitt mat- och restavfall. Nämnden avskriver också det återförvisade beslutet från Länsstyrelsen daterat 23 februari i år.

Motiveringen till beslutet är att hämtning inte kan ske på ett säkert sätt på grund av den branta backen. Teknisk förvaltning bedömer att Utsiktsvägen inte är farbar på det sätt som avfallsföreskrifterna § 17 anger. Förvaltningen har gjort avsteg från avfallsföreskrifterna under en längre tid för att hålla en hög servicenivå.

Sophämtning kommer att ske vid den gemensamma uppsamlingsplatsen från och med 28 april.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-04-13