Publicerad 2022-04-26

Medborgardialog för att öka tryggheten i Östersund

Polisen i Jämtlands län genomför nu en medborgardialog om trygghet. Genom att svara på webbenkäten bidrar du till att stärka polisens och kommunens kunskap om trygghet och otrygghet i Östersunds kommun.

medborgarlöfte hjärta

Du som bor eller verkar i någon av länets kommuner har nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Ta chansen att fylla i enkäten, se länk nedan, och berätta vad du tycker. Enkäten tar bara några minuter att fylla i.

För att nyttja kunskaper och resurser på bästa sätt behöver polisen och kommunerna ha gemensamma lägesbilder. I det arbetet hämtar vi information från många källor och medborgardialogen är en viktig sådan källa.

Därför är det viktigt att du berättar om din upplevda trygghet. Ditt svar är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet! Enkäten är öppen till och med den 20 maj.


 

Polisen och Östersunds kommun samarbetar för att öka tryggheten

Lokalpolisområde Östersund och Östersunds kommun har avgett gemensamma medborgarlöften för 2021–2022, som ett sätt att skapa relevanta mål för det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Som plattform för arbetet med medborgarlöftena finns den gemensamma samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftena ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgares och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polis och kommun

Effektiv samordning för trygghet

EST (effektiv samordning för trygghet) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och är ett samarbete mellan kommun, polis, bostadsbolag och näringsliv. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår, eller är på väg att kunna inträffa, i hel- och halvoffentliga miljöer. Samt att ge förutsättningar för att öka invånarnas trygghet i det offentliga rummet. Det systematiska arbetet innebär att man har fasta rutiner avseende deltagare (funktioner), dagordningar, formulär, checklistor, mötestider och dokumentation.

EST bygger på kunskap, systematik och långsiktighet och förespråkas i internationell forskning. EST stöds också av Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten och Sveriges kommuner och Regioner. Samt även i regeringens brottsförebyggande program ”Tillsammans mot brott”. Det centrala i arbetsmetoden är själva samordningen, det vill säga den konkreta samverkan som sker, främst mellan polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget men också med näringsidkare, organisationer och andra myndigheter.

I vår samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Östersund har vi identifierat vikten av samverkan kring det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Inom ramen för medborgarlöftena arbetar polisen och kommunen utifrån arbetssättet EST.

Läs mer om hur vi jobbar med trygghet och brottsförebyggande arbete

Sidan uppdaterad 2022-06-07